Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 11

Inleiding

Komt een civilist bij de bestuursrechter

mr. R.E. van Esch

Ik heb een privaatrechtelijke opleiding gehad. Mijn vorming als jurist heeft ertoe geleid dat ik als volgt tegen het recht aankijk. Het recht is als een gereedschapskist. Het biedt de rechtsvinder instrumenten om tot een billijke oplossing van een rechtsgeschil te komen. Bij een klus volstaat meestal één stuk gereedschap. Een schroef draai je eruit met een schroevendraaier. Negen van de tien keren lukt dat. Maar soms zit die schroef zo vast dat je een hamer, een beitel en een combinatietang nodig hebt om hem eruit te krijgen. Met rechtsvinding is het niet veel anders. In so... ...lees meer

Artikel

Regulering crowdfunding: nationale ontwikkelingen en ontwerp ECSP Verordening

mr. J. Baukema1

Crowdfunding is niet meer weg te denken als vorm van alternatieve financiering voor ondernemingen. Met de sterke groei van crowdfunding in de laatste jaren neemt ook de roep om (verdere) en meer uniforme regulering van deze financieringsvorm toe. In deze bijdrage beschrijft de auteur het huidige en mogelijk toekomstige Nederlandse regelgevend kader voor partijen die een (online) crowdfundingplatform exploiteren. Daarnaast wordt ingegaan op het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese verordening die het voor dergelijke crowdfundingplatformen op termijn mogelijk moet maken een... abonneren of dit artikel kopen.

Marktpeilingen en de uitzondering op het verbod op het doorgeven van voorwete...

mr. R. de Rijk1

De Verordening marktmisbruik[2] (Verordening) specificeert wanneer de doorgifte van voorwetenschap in het kader van een marktpeiling is vrijgesteld van het verbod op het doorgeven van voorwetenschap.[3] In dit artikel ga ik in op de vraag of de bijbehorende vrijstellingsvoorwaarden uit de Verordening ook relevant kunnen zijn in andere gevallen waarin voorwetenschap wordt doorgegeven. Hiertoe sta ik in paragraaf 1 allereerst stil bij het doel van de vrijstelling. Vervolgens ga ik in op het begrip marktpeiling (paragraaf 2) en de vrijstellingsvoorwaarden (paragraaf 3). D... abonneren of dit artikel kopen.

Zelfregulering heeft helemaal niets met ethiek van doen

mr. B. Jansen1

Zelfregulering heeft de pretentie dat het moet aanzetten tot ethiek in het bedrijfsleven. In feite geeft zelfregulering de overheid echter meer mogelijkheden in de private sfeer te interveniëren dan wanneer het om wettelijke regulering gaat. Naleving van zelfregulering is weliswaar nuttig, maar met ethiek heeft het niets van doen. abonneren of dit artikel kopen.

Beroepsgeheim niet meer te vertrouwen?

mr. L.M. Hiemstra1

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) buigt zich in het op 19 juni 2018 gewezen Baumeister arrest over de betekenis van ‘vertrouwelijke informatie’ vanuit het oogpunt van MiFID. Bij de beantwoording van een prejudiciële vraag, gaat het Hof in op de criteria die worden gesteld aan het vertrouwelijke karakter van gegevens. Daarnaast stelt het Hof dat gegevens die betrekking hebben op een onder toezicht staande onderneming en die door deze onderneming zelf aan de bevoegde autoriteit zijn verstrekt, niet noodzakelijkerwijs vertrouwelijk zijn indien een ... abonneren of dit artikel kopen.

Aspecten van financiering door uitgifte van hybride instrumenten

mr. J.W. Rompen en mr. M.A.B. Baks1

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van instrumenten die kenmerken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen bezitten uitgegeven door niet-financiële instellingen, doorgaans aangeduid als corporate hybrids. De kwalificaties van dergelijke instrumenten voor rating-, jaarrekening- en fiscale doeleinden zijn belangrijke aspecten bij de structurering van de voorwaarden van dergelijke instrumenten. Voor hybride instrumenten uitgegeven door banken en verzekeraars gelden specifieke regels, ook fiscaalrechtelijke, over de toekomst waarvan onzeker... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuws

mr. P.V.B.M. de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019Op 7 september 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019 aangeboden. Dit ontwerpbesluit vormt een uitwerking van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Kamerstukken 34 870, Nr. A) en bevat regels over de begroting en verantwoording van de kosten van de AFM en DNB en de systematiek voor het doorberekenen van toezichtkosten aan onder toezicht staan... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - No Nugde no Glory

mr. F.M.A. ’t Hart

Nudging is het nieuwe toverwoord in (het toezicht op) de financiële sector. De verplichting om adequaat te nudgen wordt langzaam maar zeker een onlosmakelijk onderdeel van de zorgplicht die op financiële ondernemingen rust. So let’s enjoy (‘geniet ervan’). abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen[1] Gerechtshoven Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 september 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:3712 (Dexia Nederland (‘Dexia’) / Geïntimeerde) Inzake: Effectenleaseovereenkomst, schending informatie- en waarschuwingsplicht, schending art. 41 Nadere Regeling 99, geldige stuitingsbrieven, geen schending klachttermijn o.g.v. 6:89 BW en volle... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS