Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 11

Marktpeilingen en de uitzondering op het verbod op het doorgeven van voorwetenschap

mr. R. de Rijk1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Verordening marktmisbruik2 (Verordening) specificeert wanneer de doorgifte van voorwetenschap in het kader van een marktpeiling is vrijgesteld van het verbod op het doorgeven van voorwetenschap.3 In dit artikel ga ik in op de vraag of de bijbehorende vrijstellingsvoorwaarden uit de Verordening ook relevant kunnen zijn in andere gevallen waarin voorwetenschap wordt doorgegeven. Hiertoe sta ik in paragraaf 1 allereerst stil bij het doel van de vrijstelling. Vervolgens ga ik in op het begrip marktpeiling (paragraaf 2) en de vrijstellingsvoorwaarden (paragraaf 3). Duidelijk zal worden dat het toekennen van regelgevende bevoegdheden aan ESMA niet zonder risico’s is. Bij de ontwikkeling van de marktpeilingvoorschriften is ESMA in mijn optiek namelijk deels buiten de aan haar toegekende (delegatie)bevoegdheid getreden. In paragraaf 4 behandel ik de vraag of van de vrijstellingsvoorwaarden een bepaalde reflexwerking uitgaat. Ik sluit af met een conclusie (...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Doel vrijstelling

2. Wat is een marktpeiling in de zin van de Verordening?

2.1. Voorgenomen primaire of secundaire aanbieding (art. 11 lid 1 Verordening)

2.2. Voorgenomen openbaar bod of fusie (art. 11 lid 2 Verordening)

3. Vrijstellingsvoorwaarden

3.1. Zelfstandige betekenis?

3.2. Analyse of informatie voorwetenschap oplevert

3.3. Veronderstelling doorgifte voorwetenschap conform algemene uitzondering

3.4. Toepassen veelvoud van (administratieve) procedures en voorschriften

3.5. Gedelegeerde Verordening en Uitvoeringsverordening

4. Bepaalde reflexwerking vrijstellingsvoorwaarden?

4.1. Geen doorgifte voorwetenschap

4.2. Grote gelijkenis marktpeiling

4.3. Beperkte gelijkenis marktpeiling

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. de Rijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15203

Verder in 2018 nr.11

 Komt een civilist bij de bestuursrechter

Ik heb een privaatrechtelijke opleiding gehad. Mijn vorming als jurist heeft ertoe geleid dat ik als volgt tegen het recht aankijk. Het recht is als een gereedschapskist. Het biedt de rechtsvinder ...

 Regulering crowdfunding: nationale ontwikkelingen en ontwerp ECSP Verordening

Crowdfunding is niet meer weg te denken als vorm van alternatieve financiering voor ondernemingen. Met de sterke groei van crowdfunding in de laatste jaren neemt ook de roep om (verdere) en meer...

 Marktpeilingen en de uitzondering op het verbod op het doorgeven van voorwetenschap

De Verordening marktmisbruik[2] (Verordening) specificeert wanneer de doorgifte van voorwetenschap in het kader van een marktpeiling is vrijgesteld van het verbod op het doorgeven van voorwetenscha...

 Vijf jaar toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen: Observaties en ervaringen

De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM Richtlijn) is sinds deze zomer 5 jaar van kracht. De richtlijn heeft grote wijzigingen gebracht in het toezicht op be...

 Zelfregulering heeft helemaal niets met ethiek van doen

Zelfregulering heeft de pretentie dat het moet aanzetten tot ethiek in het bedrijfsleven. In feite geeft zelfregulering de overheid echter meer mogelijkheden in de private sfeer te interveni&eum...

 Beroepsgeheim niet meer te vertrouwen?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) buigt zich in het op 19 juni 2018 gewezen Baumeister arrest over de betekenis van ‘vertrouwelijke informatie’ vanuit het o...

 Aspecten van financiering door uitgifte van hybride instrumenten

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van instrumenten die kenmerken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen bezitten uitgegeven door niet-finan...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019Op 7 september 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerp...

 Rondom het nieuws - No Nugde no Glory

Nudging is het nieuwe toverwoord in (het toezicht op) de financiële sector. De verplichting om adequaat te nudgen wordt langzaam maar zeker een onlosmakelijk onderdeel van de zorgplicht die op f...