Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 11

Nieuws

mr. P.V.B.M. de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Ontwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019

Op 7 september 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019 aangeboden. Dit ontwerpbesluit vormt een uitwerking van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Kamerstukken 34 870, Nr. A) en bevat regels over de begroting en verantwoording van de kosten van de AFM en DNB en de systematiek voor het doorberekenen van toezichtkosten aan onder toezicht staande personen. Belangrijkste inhoudelijke wijziging in dit besluit is de nieuwe verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht over de verschillende toezichtcategorieën, naar aanleiding van de vijfjaarlijkse beoordeling van deze verdeling. De Eerste en Tweede Kamer krijgen gedurende ten minste vier weken gelegenheid om zich over het ontwerpbesluit uit te spreken. Daarna zal het ontwerpbesluit t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Ontwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019

Consultatie Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement

Ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten PSD2

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019

Tweede Kamer

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten aangenomen door de Tweede Kamer

Wijzigingswet financiële markten 2018 aangenomen door de Tweede Kamer

De Nederlandsche Bank (DNB)

Bevoegdheidsregeling DNB 2018

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM Klantbelang Dashboard 2018 - Gedragsregels zakelijke verzekeringen

Onderzoek keuzevrijheid en maatwerk bij pensioeninleg

Ministerie van Financiën

Memorie van antwoord Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Kamerbrief Beantwoording schriftelijk overleg PEPP

Beantwoording vragen schriftelijk overleg herziene EU-richtlijn motorrijtuigaansprakelijkheidsverzekering en MKB-groeimarkt

Kamerbrief toezeggingen plenair debat over de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten PSD2

Kamerbrief Planning september-december 2018

Beantwoording vragen schriftelijk overleg fiches kapitaalmarktunie

Kamerbrief uitkomsten onderzoek consumptiefkredietmarkt

Kamerbrief strafrechtelijk onderzoek ING

Beantwoording Kamervragen over banken ontdekken driehonderd mogelijke terrorismebetalingen

Kamerbrief informatie DNB naar aanleiding van schikking ING

Beantwoording Kamervragen over Voortgangsrapportage rentederivaten

De Nederlandsche Bank

DNBulletin

Rapportage Werkgroep Belemmeringen en Stimulansen

Nieuwsbrief Verzekeren

Nieuwsbrief Betalingsverkeer

Nieuwsbrief Vermogensbeheerders

Nieuwsbrief Banken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen en overzicht

Beantwoording Kamervragen over dekkingsgraad pensioenfonds AON

Kamerbrief met antwoorden op vragen met betrekking tot Wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn

Tweede Nota van wijziging bij Wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn

Kamerbrief verzamelbrief pensioenonderwerpen

European developments

EUROPEAN LEGISLATION AND REGULATION

European Commission (EC)

Solvency II – Amending Delegated Regulation as regards the calculation of regulatory capital requirements for securitisations and STS securitisations held by insurance and reinsurance undertakings

Commission proposal to strengthen framework for prudential and AML supervision for financial institutions

CSDR – RTS on settlement discipline

European Parliament (EP)

European Parliament provisional resolution on relationships between the EU and third countries concerning financial services regulation and supervision

Directive on countering money laundering by criminal law – European Parliament provisional resolution

Other European Developments

The Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament (ECON)

Cross-border distribution of investment funds legislations – ECON draft reports

Regulation on the prudential supervision of investment firms – ECON votes in favour

European Banking Authority (EBA)

EBA reports on banks funding plans and asset encumbrances

EBA 2018 EU-wide transparency exercise

European Central Bank (ECB)

CRR - ECB consults on the risk-type-specific chapters of its guide to internal models

ECB consults on part 2 of the guide to assessments of licence applications

ECB guide to on-site inspections and internal model investigations

European Payments Council (EPC)

EPC guidance on SEPA

European Securities and Markets Authority (ESMA)

SFTR - ESMA opinion on proposed amendments to technical standards

ESMA updates benchmarks register

MiFIR Q&A update

New data completeness indicators for trading venues

Final report on clearing obligation with regards to the treatment of intragroup transactions with a third country group entity

EMIR Q&A update

CSDR Q&A update

Benchmark Regulation Q&A update

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EIOPA publishes monthly technical information for Solvency II Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures

Q&A on regulation

Newly appointed Members of EIOPA’s Insurance and Reinsurance Stakeholder Group elect its Chair and Vice Chair

Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESAs)

ESAs report on results of monitoring exercise on automation in financial advice

ESAs report on risks and vulnerabilities in the EU financial system

International developments

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

BCBS summary of meeting

BCBS FAQs on liquidity risk treatment of settled-to-market derivatives

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

IOSCO report on retail OTC leveraged products and concerns regarding binary options

The International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

ISDA benchmarks supplement

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.V.B.M. de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15208

Verder in 2018 nr.11

 Komt een civilist bij de bestuursrechter

Ik heb een privaatrechtelijke opleiding gehad. Mijn vorming als jurist heeft ertoe geleid dat ik als volgt tegen het recht aankijk. Het recht is als een gereedschapskist. Het biedt de rechtsvinder ...

 Regulering crowdfunding: nationale ontwikkelingen en ontwerp ECSP Verordening

Crowdfunding is niet meer weg te denken als vorm van alternatieve financiering voor ondernemingen. Met de sterke groei van crowdfunding in de laatste jaren neemt ook de roep om (verdere) en meer...

 Marktpeilingen en de uitzondering op het verbod op het doorgeven van voorwetenschap

De Verordening marktmisbruik[2] (Verordening) specificeert wanneer de doorgifte van voorwetenschap in het kader van een marktpeiling is vrijgesteld van het verbod op het doorgeven van voorwetenscha...

 Vijf jaar toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen: Observaties en ervaringen

De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM Richtlijn) is sinds deze zomer 5 jaar van kracht. De richtlijn heeft grote wijzigingen gebracht in het toezicht op be...

 Zelfregulering heeft helemaal niets met ethiek van doen

Zelfregulering heeft de pretentie dat het moet aanzetten tot ethiek in het bedrijfsleven. In feite geeft zelfregulering de overheid echter meer mogelijkheden in de private sfeer te interveni&eum...

 Beroepsgeheim niet meer te vertrouwen?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) buigt zich in het op 19 juni 2018 gewezen Baumeister arrest over de betekenis van ‘vertrouwelijke informatie’ vanuit het o...

 Aspecten van financiering door uitgifte van hybride instrumenten

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van instrumenten die kenmerken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen bezitten uitgegeven door niet-finan...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019Op 7 september 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerp...

 Rondom het nieuws - No Nugde no Glory

Nudging is het nieuwe toverwoord in (het toezicht op) de financiële sector. De verplichting om adequaat te nudgen wordt langzaam maar zeker een onlosmakelijk onderdeel van de zorgplicht die op f...