Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2019 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A.B. Schoonbeek

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

Vanaf 1 januari 2020 een genderneutrale boardroom?

mr. M.A.J. Cremers1

Zowel binnen als buiten de boardroom is genderdiversiteit en genderneutraliteit al vele jaren een hot topic. Of het nu gaat om HEMA die sinds enige tijd in plaats van jongens- en meisjeskleding alleen nog maar genderneutrale kinderkleding verkoopt[2], om de oproep van minister Van Engelshoven aan speelgoedfabrikanten om rolbevestigend speelgoed dat ze maken onder de loep te nemen of om de SIRE campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’ waarin SIRE juist aandacht vraagt voor het feit dat jongens zich verschillend ontwikkelen dan meisjes. Terug naar de boardroo... ...lees meer

Artikel

Titel 9 verplicht tot activering van betaalde goodwill bij uitbreiding van me...

G.-P. den Hollander RA1

De aanpassing van Titel 9 aan de Europese richtlijn jaarrekening 2013/34/EU per 1 november 2015 heeft ertoe geleid dat goodwill met ingang van 1 januari 2016 geactiveerd en afgeschreven moet worden over een periode van ten hoogste 10 jaar, zoals blijkt uit art. 389 lid 7 BW resp. art. 386 lid 3 BW. Het is vanaf die datum niet meer toegestaan om goodwill af te boeken van het vermogen respectievelijk direct ten laste van de winst- en verliesrekening te brengen. De wijziging van Titel 9 heeft er niet voor gezorgd dat de verwerking van betaalde goodwill bij de uit... abonneren of dit artikel kopen.

Herinvoering collegiaal overleg bij opdrachtaanvaarding door opvolgend accoun...

A. Dieleman RA1

Tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) van 16 december 2019 zal naar verwachting worden ingestemd met het doorvoeren van de voorgestelde aanpassingen van de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Opvallend is het voorstel om het collegiaal overleg bij opdrachtaanvaarding opnieuw in te voeren. Een vergelijkbare verplichting was ook in de tot eind 2006 voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulten van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels (GBR-1994 en GBAA – hierna samen aangedui... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - De verwerking van putopties op minderheidsaandelen

prof. dr. R.L. ter Hoeven RA en drs. D. Manschot RA1

De praktijkvraag behelst hoe met door de moedermaatschappij geschreven putopties op minderheidsaandelen moet worden omgegaan in zowel de geconsolideerde als enkelvoudige jaarrekening van de rechtspersoon. We werken de praktijkvraag uit op basis van NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving). abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Samenstellingsopdracht uitvoeren in plaats van controle-opdracht

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het uitvoeren van een samenstellingsopdracht in plaats van een controleopdracht. Belangrijkste reden voor de maatregel is het feit dat de accountant in zijn samenstellingsverklaring, naar het oordeel van de Accountantskamer, bewoordingen gebruikt die de samenstellingsverklaring het karakter gaven van een beoordelingsverklaring abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2019-14: Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (overgangsbepalingen ‘kosten van groot onderhoud’) – ABS Op 14 oktober 2019 is RJ-Uiting 2019-14 gepubliceerd. Deze is een vervolg op RJ-Uiting 2019-13 ‘ontwerp-Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (additionele overgangsbepaling ‘kosten van groot onderhoud’)’ van 27 juni 2019 welke ook een concept-overgangsbepaling bevatte.[2] De commentaren op RJ-Uiting 2019-13 zijn in RJ-Uiting 2019-14 verwerkt en er zijn nog een aantal andere aanpassingen doorgevoerd. De RJ ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS