Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2023 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coƶrdinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Verslaggeving en pratende accountants als panacee voor alles?

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA1

Verslaggeving door ondernemingen wordt steeds omvangrijker en gedetailleerder. Aan accountants wordt in het kader van verslaggeving steeds meer verantwoordelijkheid opgedrongen. Ik doe een poging tot een korte, meer globale, en vooral kritische analyse van wat er volgens mij aan de hand is.   Niemand zal ontkennen dat een regelkring (een feedbackloop waarbij je de daadwerkelijke uitkomst van een proces meet en vervolgens vergelijkt met de gewenste waarde als uitkomst uit dat proces) voor besturing van processen belangrijk is en dat de informatiev... ...lees meer

Artikel

Jaarrekeningaspecten van de GloBE Model Rules (Pijler 2)

Mr. drs. A. Breckling1

Met ingang van 1 januari 2024 zal naar verwachting in Nederland de Wet minimumbelasting in werking zijn getreden en worden grote multinationale ondernemingen tot het indienen van een extra aangifte verplicht. De Wet minimumbelasting is de Nederlandse implementatie van de hierna te bespreken OECD Model Rules. Bij de berekening van de eventueel af te dragen belasting neemt de commerciƫle jaarrekening een bijzondere plaats in en voor de toepassing van de Wet minimumbelasting is een gedegen kennis van verslaggevingsregels noodzakelijk. Op dit raakvlak van belasting- en jaarrekeningenrecht he... abonneren of dit artikel kopen.

De oordeelswijziging in de jaarrekening

dr. B. Kamp RA1

In dit artikel introduceer ik het begrip oordeelswijziging. In de jaarrekening kennen we de begrippen stelselwijziging en schattingswijziging, maar dat oordeelsvorming ook volgtijdelijk kan wijzigen, wordt niet expliciet onderkend. In de praktijk wordt een verandering in verwerking van posten op grond van een herzien oordeel veelal als foutherstel aangeduid. In mijn ervaring is dat niet altijd een juiste duiding van de realiteit dat niet ieder eerder afwijkend oordeel naar zijn aard (verwijtbaar) fout is. Hoewel naar mijn mening een oordeelswijziging op dezelfde manier moet worden verwer... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie op "Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar...

Mr. C.R. Nagtegaal1 en mr. L.J.M. Baks2

Loes van Dijk[3] snijdt in haar artikel over de toepassing van de Corporate Governance Code 2022 ("Code 2022") in boekjaar 2023 vragen aan die wij ook vanuit de praktijk herkennen. We hebben haar artikel dan ook met veel belangstelling gelezen, maar komen tot andere conclusies. Na de publicatie van de bijdrage van Van Dijk, is het besluit waarbij de Code 2022 tot gedragscode in de zin van artikel 2:391 lid 5 BW wordt aangewezen (het "Besluit") in het Staatsblad gepubliceerd.[4] Van Dijk moest haar bijdrage... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA1 en mr. drs. L. in 't Veld2

1. Nationaal 1.1. Nederlandse wetgever aan zet nadat Europese Commissie grensbedragen voor toepassing omvangafhankelijke vrijstellingen in Jaarrekeningrichtlijn verhoogt In september 2023 heeft de Europese Commissie, mede op initiatief van de NBA, een consultatie gestart over de aanpassing van Richtlijn 2013/34/EU ("Jaarrekeningrichtlijn") met als doel de grensbedragen voor de toepassing van de omvangafhankelijke vrijstellingen van art. 2:395a e.v. BW te verhogen. Daarmee is beoogd deze grensbedragen te corrigeren voor inflatie, nadat d... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS