Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2024 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Duurzaamheidsverslaggeving: internationale connectiviteit of concurrentie?

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Voorwoord   Momenteel is de verslaggevingspraktijk, accountancy-sector en (juridische) dienstverlening ieder op de eigen manier bezig met de komende wettelijk verplichte duurzaamheidsverslaggeving. Het is nog even wachten op de parlementaire behandeling van het (eerder geconsulteerde) wetsvoorstel en implementatiebesluit.[2] De hoofdlijnen zijn echter duidelijk, want deze volgen uit de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportering,[3] de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: EU CSRD) waaraan in dit tijdschrift al veel aandacht is... ...lees meer

Artikel

Jurisprudentieoverzicht 2022-2023

mr. drs. A.G. de Neve1

Deze jurisprudentiebespreking 2022-2023 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving van jaarrekeningenrechtelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsvrijstellingsregeling ex artikel 2:403 BW en jaarrekeningprocedures.   In de verslagperiode zijn er zoals gebruikelijk weer de nodige u... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe overleef ik (zonder) accountantscontrole?

mr. Q.H. van Vliet en mr. A. Retsjkina1

Ondernemingen die hun beursnotering dreigen te verliezen, of scholen die voor miljoenen dreigen te worden gekort op hun overheidsbijdragen – dit zijn mogelijke gevolgen van de accountantschaarste in Nederland die recentelijk in het nieuws kwamen. Elk jaar moeten ondernemingen – behoudens uitzonderingen – een door een accountant gecontroleerde jaarrekening openbaar maken. Het wordt voor ondernemingen echter steeds moeilijker om een accountant te vinden. Deze problematiek staat in deze bijdrage centraal. Wij zullen eerst het algemeen wettelijk kader schetsen rond de accountantscontrole, ge... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Waardering van een belang in een deelneming met een negatief ...

A. Dieleman RA1

Deze praktijkvraag betreft de volgende casus. Een holding (deelnemende rechtspersoon) heeft een 100%-belang in het geplaatste aandelenkapitaal van een BV (deelneming). Het belang in deze deelneming wordt in de jaarrekening van de holding gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde (art. 2:389 lid 2 BW). Voor deze praktijkvraag wordt uitgegaan van een netto-vermogenswaarde die gelijk is aan de intrinsieke waarde en nihil bedraagt. De BV keert een bedrag van 100 aan dividend uit, waardoor het eigen vermogen van de BV negatief 100 bedraagt. Voor de deelnemende rechtspersoon leidt dit tot de vra... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHAMS:2023:1765

Prof. dr. H.P.A.J. Langendijk1

Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1765 Deze annotatie betreft een jaarrekeningprocedure aangespannen door een groot aantal, hoofdzakelijk in Luxemburg gevestigde, vennootschappen (hierna: HPS) tegen de jaarrekening 2021 van Olympus Investment Midco B.V. (hierna: Olympus), betreffende de presentatie van de COVID schuld als kort vreemd vermogen alsmede het ontbreken van de toelichting op deze schuld. De Ondernemingskamer (OK) oordeelde dat presentatie van de COVID schuld als kort vreemd vermogen toelaatbaar is, maar dat presentatie ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1

Binnenlandse actualiteiten  RJ-Uiting 2024-4: 'Verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht' Op 14 maart heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een RJ-Uiting gepubliceerd over de verhoging van de grensbedragen (balanstotaal en netto-omzet) in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW). Als gevolg van deze verhoogde grensbedragen zijn de betreffende alinea's in enkele hoofdstukken in de RJ-bundel en de RJk-bundel gewijzigd. De verhoogde grensbedragen zijn van toepassing op verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2024. De verh... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS