Tijdschrift voor Internetrecht 2013 nr. 2

Het beginsel van nevenschikking bij elektronisch bestuurlijk verkeer: vrije keuze of dwangbuis?

Marga Groothuis*

Bestuurlijk berichtenverkeer in Nederland anno 2013 is hy­bride: terwijl een deel van het verkeer met bestuursorganen digitaal plaatsvindt, geschiedt een ander deel van dat ver­keer nog langs de traditionele, papieren weg.1 Uitgangspunt in afdeling 2.3 Algemene wet bestuursrecht (elektronisch bestuurlijk verkeer) is het beginsel van nevenschikking in enge zin. De burger bepaalt in welke vorm (elektronisch of op papier) het berichtenverkeer plaatsvindt indien het be­stuursorgaan over beide mogelijkheden beschikt.2 Het ve­nijn zit hierbij in de

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

staart: de burger heeft keuzevrijheid tussen elektronisch of papieren verkeer voor zover het be­stuursorgaan de elektronische weg heeft opengesteld (art. 2:15 lid 1 Awb). Indien een bestuursorgaan de digitale weg gesloten houdt, heeft de burger geen keuze. Hij kan elektro­nisch berichtenverkeer niet afdwingen. In deze bijdrage staat de vraag centraal of afdeling 2.3 Awb aanpassing behoeft gelet op maatschappelijke ontwikkelin­gen op het gebied van digitale communicatie in het afgelo­pen decennium. Wat zijn de hoofdlijnen in de jurisprudentie inzake elektronisch verkeer op basis van de nu geldende re­gels en wat betekenen die in de praktijk? Wat is nog de be­tekenis van Afd. 2.3 Awb in een tijdperk waarin de wetge­ver in toenemende mate digitaal verkeer voor ondernemers en burgers verplicht stelt in bijzonder bestuurswetgeving? In deze bijdrage zal worden betoogd dat het wenselijk is afde­ling 2.3 Awb te wijzigen, teneinde knelpunten voor het ver­richten van bestuursrechtelijke rechtshandelingen langs digi­tale weg op te lossen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Marga Groothuis*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/10490

Verder in 2013 nr.2

  Fascinerend, fascinerender, …, the smart grid!

Fascinerend is het nieuw voorgestelde, aan artikel 6 lid 8 van de Consumentenrichtlijn ontleende, artikel 6:230i lid 4: “(…) In geval van strijd naar inhoud en wijze waarop de informatie wordt ve...

 De implementatie van het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand. Is de wetgever te ver doorgeschoten wat betreft de levering van digitale inhoud?

In nummer 1 van 2012 van dit tijdschrift1 hebben we al uit­voerig stil gestaan bij de richtlijn betreffende consumen­tenrechten van 25 oktober 2011, die een nieuw regime voor overeenk...

 Het beginsel van nevenschikking bij elektronisch bestuurlijk verkeer: vrije keuze of dwangbuis?

Bestuurlijk berichtenverkeer in Nederland anno 2013 is hy­bride: terwijl een deel van het verkeer met bestuursorganen digitaal plaatsvindt, geschiedt een ander deel van dat ver­keer n...

 Opinie. Clueless in the cloud

The sky is the limit for cloud computing. Borders are fading and data increasingly flow across the globe. Legislation can­not be applied just for a specific geographical territory as the clouds are...

 Linken naar persoonsgegevens bij executoriale verkopen

Annotatie bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 31 januari 2013, LJN BZ2126 Inleiding De uitspraak van de Rechtbank Den Bosch over de toepas­sing van art. 35 Wbp is om meerdere redenen interessant. Zo ...

 Signaleringen

Plan gepresenteerd om netneutraliteit in Frank­rijk wettelijk vast te leggen