Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2015 nr. 5

Transformatie van leegstaande kantoren in tijdelijke woonruimte - De mogelijkheden op grond van de Leegstandwet en het Bor

mr. W. Lever1

  Leegstaande kantoren: het is een omvangrijk probleem in Nederland. De Nederlandse kantorenmarkt wordt medio 2015 geconfronteerd met circa 7,1 miljoen vierkante meter kantorenaanbod. Van deze kantoren wordt bijna een derde (2,2 miljoen vierkante meter) reeds langer dan vijf jaar aangeboden.2 De druk op de woningmarkt daarentegen is, zeker in de centrale steden Amsterdam en Utrecht, bijzonder hoog. In de Noordvleugel van de Randstad dienen de komende jaren nog veel woningen te worden toegevoegd. Berekend

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

is dat het tot 2040 gaat om 440.000 woningen.3 Recent is daar de stroom aan vluchtelingen bijgekomen die, mits zij beschikken over een verblijfsvergunning, eveneens recht hebben op huisvesting. Transformatie van kantoren is één van de middelen om het aantal leegstaande kantoren te verminderen en de woningvoorraad (tijdelijk) te vergroten. Bijvoorbeeld door kantoren (tijdelijk) om te bouwen tot studentenflats of (senioren)woningen. Met de aanpassing van de Leegstandwet (hierna: Lw) sinds 1 juli 20134 en het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) sinds 1 november 20145 zijn de mogelijkheden om tot tijdelijke transformatie van kantoren in woningen over te gaan, verruimd. In dit artikel worden de (verruimde) mogelijkheden van tijdelijke verhuur van kantoren op grond van de Leegstandwet besproken, waarbij tevens de publiekrechtelijke aspecten op grond van het Bor aan de orde zullen komen. Ingegaan zal worden op de vraag met welke verschillende regels en randvoorwaarden rekening dient te worden gehouden, onder aanvulling van relevante jurisprudentie. Geconcludeerd kan worden dat transformatie van kantoren in tijdelijke woonruimte volop kansen biedt mits op een juiste wijze wordt omgegaan met de van toepassing zijnde regels.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

2. Korte voorgeschiedenis

3. Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

3.1. Verminderde huurbescherming

3.2. Voorwaarden vergunningverlening / procedure

3.3. Voorwaarden (tijdelijke) huurovereenkomst / opzegging

3.4. Maximale huurprijs

4. Tijdelijke afwijking bestemmingsplan

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W. Lever1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/12509

Verder in 2015 nr.5

 Voorwoord

In de kranten lezen wij de laatste tijd regelmatig over het vluchtelingenprobleem en over de grote behoefte aan opvanglocaties. De roep om extra woonruimte wordt daardoor steeds luider. Een deel va...

 Transformatie van leegstaande kantoren in tijdelijke woonruimte - De mogelijkheden op grond van de Leegstandwet en het Bor

  Leegstaande kantoren: het is een omvangrijk probleem in Nederland. De Nederlandse kantorenmarkt wordt medio 2015 geconfronteerd met circa 7,1 miljoen vierkante meter kantorenaan...

 Servicekosten bij de verhuur van bedrijfsruimte - Een overzicht

Bij de verhuur van woonruimte is in art. 7:237 BW jo art. 7:259 BW e.v. en ook in enkele uitvoerende regelingen (bijv. Uitvoeringswet huurprijzenwoonruimte, besluit serviceko...

 Nieuw 2015 ROZ-model voor 230a-bedrijfsruimte

Twaalf jaar na het verschijnen van het vorige ROZ-model voor 230a-bedrijfsruimte in 2003, heeft de ROZ voor dit type bedrijfsruimte een nieuw model vastgesteld.2 ...

 Rente over huurvorderingen - Enige gedachten

Als het gaat om het vergoeden van rente over teveel of te weinig betaalde huur als gevolg van een huurprijsherziening, kwam de huurder er voorheen vaak bekaaid vanaf. Rente ...