Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2017 nr. 1

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

De afgelopen maanden heeft Christiaan Toorman de honneurs van het hoofdredacteurschap waargenomen (waarvoor nogmaals veel dank aan Christiaan!), omdat ik aan het genieten was van een uitgebreid verlof na de geboorte van mijn dochtertje Leila. Hoewel het heerlijk was om extra veel tijd te hebben voor mijn gezin, heb ik ook veel zin om de praktijk weer op te pakken en er samen met u een mooi huurrechtjaar van te maken! Op 3 november jl. heb ik velen van u alweer ontmoet tijdens het congres over ´Strategisch procederen in het huurrecht´, dat de redactie, in samenwerking ... ...lees meer

Artikel

Voorwoord TvHB-congres

mr. J.C. Toorman

Het gaat bij dit TvHB-congres om strategisch procederen in het huurrecht. Daarbij heeft iedereen zo zijn eigen voorstelling. abonneren of dit artikel kopen.

Strategisch procederen in het huurrecht 1

mr. E.M. Wesseling-van Gent

1. Invalshoek Mij is verzocht het onderwerp van het congres te belichten vanuit het burgerlijk procesrecht. Het procesrecht heeft ten opzichte van het materiële recht een dienende functie, maar heeft ook een eigen functie en doel, waaronder het zorgen voor rechtszekerheid. Zowel de in de wet vastgelegde regels als de in een procesreglement opgenomen termijnen en formaliteiten mogen echter niet tot een doel op zichzelf worden. Het louter toepassen van de formele regels bewerkstelligt dat fouten en verzuimen – en die worden nu eenmaal gemaakt – niet zouden kunnen... abonneren of dit artikel kopen.

Strategie in huurcassatie: over middelen en doeltreffendheid

mr. drs. B.T.M. van der Wiel1

Cassatieadvocaten zijn in bijzondere rechtsgebieden als het huurrecht doorgaans slechts te gast. Af en toe mogen zij er even binnenkomen, maar een echt thuis wordt het maar zelden. Dat kan ook niet, en dat is helemaal niet erg. Cassatieadvocaten zijn bij uitstek generalisten. Op basis van hun materieelrechtelijke scope kan worden gezegd dat zij in feite een algemene praktijk voeren.Als een cassatieadvocaat in de context van een bijzonder rechtsgebied werkt, is het probleem waar het om gaat voor hem vaak helemaal nieuw. Dat is een nadeel en een voordeel tegelijk.Het nadeel ... abonneren of dit artikel kopen.

Moet de renovatieregeling van art. 7:220 BW op de schop?

mr. S. van der Kamp en mr. A. Bergers-Kemp1

Dat is de vraag die wij de deelnemers aan onze workshop op het congres ´Strategisch procederen´ hebben voorgelegd. Een vragenrondje binnen de groep leerde ons dat er maar weinig wordt geprocedeerd over art. 7:220 lid 2 BW. Er zijn ook bijzonder weinig uitspraken gepubliceerd, die gaan over de vraag of een renovatievoorstel als bedoeld in art. 7:220 lid 2 BW redelijk is. Hoe komt dit? En zou dat anders moeten? abonneren of dit artikel kopen.

Internationale aspecten in het huurrecht

mr. dr. A.R. van Maas de Bie en mr. P.L. Visser1

In de huurrechtpraktijk zitten meer internationaal privaatrechtelijke haken en ogen – of vanuit een ander perspectief gezien – kansen, dan men verwacht. Wat te doen als een Britse onderdaan een woning gelegen in Nederland aan een andere Britse onderdaan verhuurt? Is een rechtskeuze voor Brits recht rechtsgeldig? Of is Nederlands recht dwingend op de huurverhouding van toepassing? Kan een geschil dan aan de Huurcommissie worden voorgelegd? Hoe zit het met een in Thailand ontwikkeld vakantiecomplex, waarbij een huurachterstand is ontstaan? De borgsom is gecedeerd aan een derde. Heeft een b... abonneren of dit artikel kopen.

Beëindiging

mr. M. van Schoonhoven-Sloot en mr. R.A. Veldman1

In workshop 3 van het TvHB-congres kwam een ratjetoe van onderwerpen aan de orde die alle te maken hebben met beëindiging van de huur en daaraan verbonden procedurele aspecten. Het zou te ver gaan al deze onderwerpen in uitgebreid wetenschappelijk perspectief te bespreken in deze bijdrage. We beperken ons tot een korte bespreking van de onderwerpen en de meest prikkelende standpunten die daarover tijdens het congres aan bod kwamen. abonneren of dit artikel kopen.

De strategie bij goedkeuring, verjaring en vernietiging

mr. E.D. den Engelsman1

De strategie voor een verzoekschriftprocedure betreffende goedkeuring van afwijkende bedingen begint bij het opstellen van de huurovereenkomst. Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat een beding dusdanig is verwoord dat hiervoor goedkeuring kan worden gevraagd. Voor een beding dat voorziet in buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder van de huurovereenkomst wegens wanprestatie van de huurder kan bijvoorbeeld geen goedkeuring worden gevraagd, omdat dit geen afwijking is van titel 7.4 BW, maar van art. 7:231 BW. Wel kan er goedkeuring worden gevraagd voor bijvoorbeeld extra beëin... abonneren of dit artikel kopen.

De cassatieadvocaat en feitelijke advocaat maken samen de zaak

mr. drs. P.A. Fruytier1

Toen ik tijdens mijn studie Hoge Raad-arresten bestudeerde, verbaasde ik mij altijd over hoeveel kennis die cassatieadvocaten leken te hebben van een enorm aantal rechtsgebieden. Ze produceerden cassatiemiddelen over de opzegging van huurovereenkomsten wegens dringend eigen gebruik, de arbeidsrechtelijke omkeringsregel, maar ook over uithoeken van de Dienstenrichtlijn. Alles ogenschijnlijk met evenveel gemak en verstand. En dat allemaal in zaken waar de rechtsvragen als rijpe appeltjes uit de boom vallen. Nu dicht ik mezelf natuurlijk graag een uitzonderlijke en van nature gegeven kenni... abonneren of dit artikel kopen.

May I have your votes please? - Verslag paneldiscussie congres ‘Strategisch p...

mr. H.J. Moné1

Na afloop van de vijf workshops vond, onder leiding van dagvoorzitter mr. J.C. (Christiaan) Toorman, een paneldiscussie plaats aan de hand van in de workshops besproken stellingen. Naast een inleider van iedere workshop, nam cassatieadvocaat en keynote speaker mr. B.T.M. (Bart) van der Wiel plaats in het panel. Een stelling werd telkens kort door een inleider van een workshop toegelicht en na discussie konden de aanwezigen in de zaal stemmen of zij al dan niet met de stelling instemden. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam (TvHB 2017/1)

Y.A. Mijhad20

9 augustus 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:3248 , WR 2016, 135 Jongejan / Dreef Beheer Samenvatting Beëindiging, opzegging door verhuurder, art. 7:295 BW, art. 7:296 BW, instemming huurder met beëindiging na vonnis in eerste aanleg Op 13 juni 2014 zegt de verhuurder van winkelruimte de huurovereenkomst op per 31 oktober 2015 vanwege geplande renovatiewerkzaamheden. De huurder weigert in te stemmen met de opzegging en de verhuurder stelt een vordering in ... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Den Haag (TvHB 2017/2)

E.D. den Engelsman30

12 juli 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:1994 ; WR 2016, 137 Satanter Singh / Amsterdam Inn B.V. (voorheen: 'Centre Hotel') (Cassatie ingesteld) Samenvatting Afwijkende bedingen, goedkeuring, huurprijs, toetsing ex tunc of ex nunc Het hof dient na verwijzing door de Hoge Raad het verzoek van verhuurder, Singh, tot goedkeuring van de regeling voor huurprijsaanpassing u... abonneren of dit artikel kopen.

Hof 's-Hertogenbosch (TvHB 2017/3)

A.W. Jongbloed41

25 oktober 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:4756 Samenvatting Kwalificatie, beëindiging Tussen partijen is allereerst in geding hoe de huurovereenkomst moet worden gekwalificeerd: is sprake van huur van overige bedrijfsruimte (een opslagruimte) dan wel van huur van woon- en winkelruimte met opslag. Verder meent de huurder dat geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging. Het hof oordeelt, net als de kantonrechter in eerste aanleg, dat de huurovereenkomst ziet op overige bedrijfsruimte (ex art. 7... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam (TvHB 2017/4)

A.Q. Vis48

5 oktober 2016 (kort geding) ECLI:NL:RBAMS:2016:6608 , JHV 2016, 55, NJF 2017, 14 Samenvatting Kwalificatie, huurprijs, tegenprestatie In deze procedure staat de vraag centraal of een overeenkomst dient te worden gekwalificeerd als huur- of gebruiksovereenkomst. Het karakter van een overeenkomst wordt niet bepaald door de benaming die partijen daaraan geven, maar door de inhoud daarvan en de wijze waarop partijen daaraan uitvoering h... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2016. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. M. van Schoonhoven-Sloot1

Wet- en RegelgevingStaatsbladStb. 2016, 303 Besluit energieprestatievergoeding huurPublicatiesJ.A. van Strijen, '290-bedrijfsruimte - algemene voorwaarden: dwaling huurder', WR Tijdschrift voor Huurrecht, november/december 2016, nr. 11, p. 679-685M.F.A. Evers, 'Procesrecht - kwalificatie overeenkomst - 230a-bedrijfsruimte', WR Tijdschrift voor Huurrecht, november/december 2016, nr. 11, p. 685-688Z. Massink, 'Renovatie van bedrijfsruimte: actualiteiten rechts... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS