Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2017 nr. 1

Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens? - Praktijkvraag

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening[2] in werking getreden.[3] Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van de EU-jaarrekeningrichtlijn.[4] Belangrijke doelstelling van de EU-jaarrekeningrichtlijn, en in navolging daarvan de aanpassing van Titel 9, was het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verlichten.[5] Eén van de vereenvoudigingen betreft het vervallen van de verplichting voor kleine (en micro-)rechtspersonen om aan de jaarrekening de Overige gegevens toe te voegen. Onder die Overige gegevens was voorheen bij niet-controleplichtige rechtspersonen een mededeling opgenomen dat de controleverklaring ontbrak (omdat sprake is van een wettelijke vrijstelling). De algemene vergadering kan een jaarrekening niet vaststellen zonder kennis te nemen van de controleverklaring, of de wettige grond waarom die ontbreekt. Dat leidt tot de praktijkvraag voor deze aflevering van TvJ: Hoe moet worden omgegaan met het vaststellen van de jaarrekening van een kleine rechtspersoon als de Overige gegevens ontbreken en daarmee ook de mededeling over de vrijstelling van de accountantscontrole (en dus de controleverklaring)? In het verlengde van deze praktijkvraag besteed ik tevens aandacht aan de vraag of het vaststellen van de jaarrekening door de algemene vergadering een recht of een plicht is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Vaststellen jaarrekening zonder controleverklaring

2. Toelichting art. 2:393 lid 7 BW

3. Voorgestelde oplossing

4. Vaststellen: recht of plicht?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/14172

Verder in 2017 nr.1

 Voorwoord - Terugblik en vooruitblik: 10 jaar TvJ – nog immer actueel, met accentverschuiving

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is bezig aan het tiende jaar. In mei 2006 verscheen het eerste nummer (TvJ 2006, nr. 1). Een blik op de onderwerpen die daarin werden behandeld leert dat...

 Jaarrekeningrechtelijke aspecten bij de omgekeerde overname

De omgekeerde overname is een structurering van een bedrijfsovername waarbij de economische realiteit afwijkt van de juridische vorm: de rechtspersoon die formeel de zeggenschap verkrijgt over de a...

 Implementatie van jaarrekeningrichtlijn 2013/34 in Titel 9: te snel en niet zorgvuldig; eindresultaat is onvoldoende

In de aanloop naar de aanpassing van Boek 2 Titel 9 per 1 november 2015 aan de Europese jaarrekeningrichtlijn 2013/34 (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) hebben meerdere auteurs dive...

 2006-2016: 10 jaar Wet toezicht financiële verslaggeving; een terugblik

Sinds de inwerkingtreding op 31 december 2006 van de Wet toezicht financiële verslaggeving (‘Wtfv’) houdt de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) toezicht op de financiële verslaggevi...

 Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens? - Praktijkvraag

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening[2] in werking getreden.[3] Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van...