Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2017 nr. 1

Inleiding

Voorwoord - Terugblik en vooruitblik: 10 jaar TvJ – nog immer actueel, met ...

Peter van der Zanden

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is bezig aan het tiende jaar. In mei 2006 verscheen het eerste nummer (TvJ 2006, nr. 1). Een blik op de onderwerpen die daarin werden behandeld leert dat die een decennium later nog steeds actueel zijn. Uiteraard was er veel aandacht voor het vanaf boekjaar 2005, vanwege een EU-verordening, verplichte gebruik van EU goedgekeurde IFRS in geconsolideerde jaarrekeningen van beursfondsen. In het voorwoord wees Peter van der Zanden, waarover later meer, op deze grote cultuurverandering vanwege de overgang naar IASB-regels. Daarnaast bevatte TvJ 2006, n... ...lees meer

Artikel

Jaarrekeningrechtelijke aspecten bij de omgekeerde overname

dr. B. Kamp RA1

De omgekeerde overname is een structurering van een bedrijfsovername waarbij de economische realiteit afwijkt van de juridische vorm: de rechtspersoon die formeel de zeggenschap verkrijgt over de andere rechtspersoon wordt voor de verwerking in de jaarrekening gezien als de overgenomen rechtspersoon, en de juridische dochter als de verkrijgende rechtspersoon. Deze omkering in zienswijze maakt de jaarverslaggevingsregelgeving lastig leesbaar. Bij een nadere bestudering is een aantal jaarrekeningrechtelijke knelpunten te onderkennen. In dit artikel worden deze jaarrekeningrechtelijke aspec... abonneren of dit artikel kopen.

Implementatie van jaarrekeningrichtlijn 2013/34 in Titel 9: te snel en niet z...

G.-P. den Hollander RA1

In de aanloop naar de aanpassing van Boek 2 Titel 9 per 1 november 2015 aan de Europese jaarrekeningrichtlijn 2013/34 (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) hebben meerdere auteurs diverse beschouwingen gewijd aan wijzigingen in Boek 2 Titel 9 die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de richtlijn jaarrekening (of die direct in het verlengde daarvan liggen). Ik noem er een paar:harmoniseren van het Nederlandse groepsbegrip in Boek 2 met de definitie in de richtlijn;[2] toepassen van de bruto-methode bij de bepali... abonneren of dit artikel kopen.

2006-2016: 10 jaar Wet toezicht financiële verslaggeving; een terugblik

mr. T. van Wijngaarden1

Sinds de inwerkingtreding op 31 december 2006 van de Wet toezicht financiële verslaggeving (‘Wtfv’) houdt de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) toezicht op de financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen. De wetgever heeft mede op aandringen van de AFM door de jaren heen de nodige veranderingen in de wet aangebracht. Met succes voor de AFM, want haar toezichts- en handhavingstaken zijn in de loop der tijd aanzienlijk uitgebreid. De wijzigingen hebben echter ook de nodige vragen opgeroepen over bijvoorbeeld het oorspronkelijke doel van de we... abonneren of dit artikel kopen.

Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens? - Pra...

A. Dieleman RA1

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening[2] in werking getreden.[3] Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van de EU-jaarrekeningrichtlijn.[4] Belangrijke doelstelling van de EU-jaarrekeningrichtlijn, en in navolging daarvan de aanpassing van Titel 9, was het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verlichten.[5] Eén van de vereenvoudigingen betreft het vervallen van de verplichting voor kleine (en micro-)rechtspersonen om aan de jaarr... abonneren of dit artikel kopen.

Objectiviteit bij werkzaamheden van de accountant in het kader van een lopend...

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Civielrechtelijke geschillen zijn voor de accountant traditioneel een bron van tuchtrechtelijke risico’s. Accountants moeten objectief zijn. Waar twee partijen het (soms heftig) oneens zijn zal de accountant op zijn tellen moeten passen om niet van één (of soms zelfs beide) partijen het verwijt te krijgen dat hij zijn oren te veel naar de ander heeft laten hangen. In de praktijk leidt dat ook veelvuldig tot problemen. In het najaar van 2016 alleen al heeft de Accountantskamer verschillende keren een maatregel opgelegd omdat de betrokken accountant het fundamentele beginsel van objectivit... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C.J.A. van Geffen, prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen Wet voortzetting streefcijfer evenwichtige m/v verdeling (Stb. 2017, 68) – CJAvG Op 1 maart 2017 is de herinvoering van art. 2:166, 2:276 en 2:391 lid 7 BW in het Staatsblad gepubliceerd (Wet van 10 februari 2017 houdende wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennoots... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS