Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Voorwoord

Michelle de Rijke Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het laatstelijk toegepaste instrument van de vergelijkende toets heeft geleid tot de indiening van bezwaarschriften tegen de gunning. Ongeacht de wijze van het toedelen van de vergunning voor de bouw en exploitatie van windparken op zee geldt in Nederland dat de aansluiting van het windpark op het elektriciteitsnet geschiedt door TenneT. In het licht van de discussie in Nederland is het interessant om een kijkje te nemen in regimes voor wind op zee in omringende landen. Mr. Joris Gazendam beschrijft het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee. Volgens hem kunnen de lessen die daar zijn geleerd met het OFTO-regime leerzaam zijn voor andere kuststaten die de kosten voor het aansluiten van offshore windparken willen verlagen.

 

De vraag naar de aansprakelijkheid voor schade die is opgetreden als gevolg van de gaswinning in Groningen wordt niet alleen in juridische gremia, maar breed in de media met grote regelmaat aan de orde gesteld. Ook in het NTE is het inmiddels een terugkerend thema, dat steeds vanuit een ander perspectief wordt belicht. De bijdrage van mr. Dagmar Linstra spitst zich toe op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van versterkingsmaatregelen. Ze constateert dat kosten voor deze schadebeperkende maatregelen kunnen worden beoordeeld aan de hand van verschillende artikelen van het Burgerlijk Wetboek en heeft onderzocht of de toepassing van een ander wetsartikel resulteert in een andere uitkomst voor de aansprakelijkheid van de NAM voor deze kosten. De auteur sluit af met een aanbeveling.

 

De civilisten onder de NTE-lezers worden in deze aflevering goed bediend doordat naast het artikel van mr. Linstra ook de annotatie van prof. mr. J.W.A. Biemans civielrechtelijk de diepte ingaat. Hij annoteert twee vermogensrechtelijke arresten van de Hoge Raad over de verhouding tussen eigendom, opstalrecht en overeenkomst bij netwerken en transformatoren. De centrale vraag in de arresten is of de transformatoren wel of niet onderdeel uitmaken van het net. 

 

De onderwerpen die bij de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht steeds op de grootste opkomst kunnen rekenen zijn de splitsing van energiebedrijven en de toegestane activiteiten van de netbeheerder en de netwerkbedrijven. Het verslag van de laatste bijeenkomst met dit thema treft u aan in deze aflevering.

 

Namens de redactie,

 

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15017

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...