Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Regelgeving

Elektriciteit: Alle transmissiesysteembeheerders doen voorstellen voor methodologieën voor de coördinatie van de operationele beveiligingsanalyse en de beoordeling van de relevantie van middelen voor de coördinatie van uitval

ACER wijst verzoek om verlenging voor het bereiken van overeenstemming over een voorstel voor IDCZCP toe

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/496 van de commissie van 22 maart 2018 tot vaststelling van de jaarlijkse prioriteitenlijst voor 2018 wat betreft de ontwikkeling van netcodes en richtsnoeren

Nederland

Wetgeving

Wet van 21 februari 2018, houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

Ontwerp wetsvoorstel wijziging van de Wet windenergie op zee

Gewijzigd voorstel voor de wijziging van de Warmtewet naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet

Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie),

Regelgeving

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 maart 2018, nr. WJZ/18026207, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de openstelling van de subsidiemodules inzake Topsector energieprojecten en enkele wijzigingen ervan

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 februari 2018, nr. WJZ/17178435, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de verlenging, wijziging en openstelling van de subsidiemodules MKB innovatiestimulering topsectoren en TKI MKB-versterking

Rectificatie: Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 maart 2018, nr. WJZ/18026072, tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2017 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2017)

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/47549, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer in verband met de CO-meting van middelgrote stookinstallaties

Ontwerpbesluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

Bekendmaking verhoging cijnstarieven Mijnbouwwet 2017

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 maart 2018, nr. WJZ/18046735, tot wijziging van het Besluit mijnbouwschade Groningen en het Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging in verband met een wijzing van de taken van de Arbiters Bodembeweging

ACM

Rectificatie besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 15 februari 2018, kenmerk ACM/DE/2018/200078 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in art. 31 Elektriciteitswet 1998 betreffende de regels over de veiling van transportcapaciteit elektriciteit in verband met onder meer de Harmonised Allocation Rules

Rectificatie besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 februari 2018, kenmerk ACM/UIT/460342 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in art. 27 en 31 Elektriciteitswet 1998 betreffende de vaststelling van de minimumeisen voor de technische veiligheid en voor het technisch ontwerp en de exploitatie van de laagspanningsnetten (Codebesluit veiligheid nieuwe laagspanningsnetten)

Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 1 maart 2018, kenmerk ACM/UIT/471347 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in art. 12a en 12b Gaswet betreffende de uitvoering van de Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC-TAR)

Ontwerpbesluit correctietermijn gasmeting tot wijziging van de codes gas

Codewijzigingsvoorstel methodologieën en voorwaarden op basis van Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO)

Voorstel codewijziging Neutrale gasprijs

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15023

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...