Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 5

Voorwoord

Michelle de Rijke Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering.

Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen over de aansluiting, zij het dat tussen dit artikel en het voorgaande bijna tien jaren zijn verstreken. Het artikel biedt – opnieuw – een rijk overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de rechtspraak en de beschikkingspraktijk van de ACM ten aanzien van de aansluiting. Dit roept de vraag op of het begrip ‘aansluiting’ in andere EU-lidstaten ook stof biedt voor zoveel discussie en juridisch materiaal. Wellicht kan dat perspectief in een volgend deel aan de orde komen.

De tweede bijdrage betreft de uitvoeringsverordening NCTAR: de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas. Mr. Stephan Jansen zet de beleidsmatige overwegingen uiteen die ten grondslag liggen aan de NCTAR alsook de opzet en structuur van de verordening. Uit het artikel komt naar voren dat harmonisatie van de tariefstructuren door deze verordening mogelijk beperkt is, nu de NRA veel beslissingsruimte houdt en bestaande methodologieën in de lidstaten in beginsel kunnen worden gehandhaafd. Ontwikkelingen in de rechtspraak kunnen er volgens de auteur wel toe leiden dat de verschillende methodologieën naar elkaar toegroeien.

De bijeenkomst van de NeVER op 19 juni 2018 had de herziening van de experimenten-AMvB als onderwerp: die voorziet erin dat voor een specifiek experiment ontheffingen kunnen worden verkregen van gas- en elektriciteitswetgeving. De concept-AMvB is geconsulteerd en ziet vooralsnog alleen op elektriciteit en gas; de gewijzigde Warmtewet die in de experimenteerruimte voor warmte voorziet is nog niet in werking getreden. Voor elektriciteit, gas en warmte geldt dat de beoogde voorstellen voor wetswijzigingen om de energietransitie te faciliteren stevige vertraging oplopen. Het ligt voor de hand dat naarmate nieuwe energiewetgeving, die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en technologieën, langer op zich laat wachten, het belang van experimenten waarbij van bestaande wetgeving wordt afgeweken zal toenemen. Deze omstandigheid in samenhang met de verbreding van de experimenteerruimte (zie het verslag) zal naar verwachting leiden tot een toename van aanvragen voor experimenteerruimte op grond van de AMvB.

Mede namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15242

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering. Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen...

 De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna ...

 NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een ve...

 Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was...