Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 5

Wet- en regelgeving

Mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Regelgeving

Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013

Verordening (EU) 2018/932 van de Commissie van 29 juni 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 582/2011 wat de bepalingen inzake het testen met draagbare emissiemeetsystemen (PEMS) en de voorschriften voor multibrandstof-typegoedkeuring betreft

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het ‘Horizon 2020’-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Besluit ACER over de methodologie om marktkoppelingsalgoritmen vast te stellen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1135 van 10 augustus 2018 tot vaststelling van de soort, de opmaak en de frequentie van de door de lidstaten te verstrekken informatie met het oog op de verslaglegging over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

EU-voorstel: Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas COM(2017)660, 34 900

Voorstel van wet houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet), 34 534

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake olievoorraadovereenkomsten; Canberra, 13 juni 2018

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik, 35013

Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Internetconsultatie Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

Internetconsultatie Wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Regelgeving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector gericht op beter benutting van de beschikbare middelen

Besluit van 12 juli 2018, houdende wijziging en van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 augustus 2018, nr. WJZ/18178133, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling nationale EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met een tender van de Seed capital subsidiemodule specifiek voor Smart en Sustainable Mobility

Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 september 2018, nr. WJZ/18200470, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het najaar van 2018 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018)

Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 september 2018, nr. WJZ/18237821, tot wijziging van de Regeling gaskwaliteit in verband met aanpassingen van enkele invoedspecificaties en afleverspecificaties

Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 september 2018, nr. WJZ/18186053, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie in verband met periodiek onderhoud

ACM

Voorstel codewijziging spanningsdips (E)HS en MS netten

Voorstel codewijziging samenvoegen Netcode en Systeemcode

Elektriciteit: Voorstel codewijziging Netbeheer Nederland, TenneT en NEDU in verband met elektriciteitsbalancering (EB Verordening)

Gas: Codevoorstel inkopen van netverliezen gas door netbeheerders

Elektriciteit: Voorstel codewijziging Netbeheer Nederland en TenneT in verband met wijziging van de Netcode elektriciteit en gegevensuitwisseling (SO Verordening)

Gas: besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 6 september 2018, kenmerk ACM/UIT/498460, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 12b van de Gaswet betreffende de kredietwaardigheidseisen van GTS

Gas: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 juni 2018, kenmerk ACM/17/024357 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in art. 12b van de Gaswet betreffende de berekening van de neutrale gasprijs

Codewijzigingsvoorstel van Netbeheer Nederland voor ingebruikname Cobra-kabel

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15247

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering. Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen...

 De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna ...

 NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een ve...

 Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was...