Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 1

De rol van de accountant bij ernstige continuïteitsonzekerheid

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een themanummer over (ernstige) continuïteitsonzekerheid2 en discontinuïteit mag een bijdrage over de rol en verantwoordelijkheid van de accountant niet ontbreken. In situaties van discontinuïteit is het niet zelden de accountant die kritiek krijgt omdat hij – door middel van zijn controleverklaring – niet tijdig heeft gewaarschuwd voor ernstige continuïteitsonzekerheid (en daardoor mogelijke discontinuïteit). De relevantie van dit thema blijkt verder uit de aandacht die de NBA recentelijk (opnieuw) aan dit onderwerp heeft besteed. Dat heeft geleid tot het publiceren van een zogenaamd white paper met de titel Continuïteit – en de veelzeggende ondertitel ‘Relevanter, niet riskanter’. Extra aandacht voor dit onderwerp was al aangekondigd in het in oktober 2014 door de NBA uitgebrachte rapport ‘In het publiek belang’3 . En om niet meer te noemen wijs ik op de geluiden vanuit de politiek. Enkele jaren geleden leidde dit tot een motie van kamerlid Nijboer4 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Standaard 570

3. Controleverklaring

4. Aanvulling art. 2:393 BW

5. Bijzondere praktijkvragen

6. White paper NBA

7. Beoordelings- en samenstellingsopdracht

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15474

Verder in 2019 nr.1

 Annotatie - Controle door de accountant bij continuïteitsonzekerheid (inclusief een uitstap naar de vrijval van een onderhoudsvoorziening)

Deze noot, naar aanleiding van een uitspraak van de Accountantskamer[2], gaat over de verantwoordelijkheid van de accountant voor de controle van de continuïteitsveronderstelling in de situatie dat...

 Praktijkvraag - Negatieve herwaarderingsreserve en balanstest

Onderneming M B.V. staat aan het hoofd van een groep en heeft zelf ook operationele activiteiten. M past als verslaggevingskader ‘combinatie 3’ toe in zijn jaarrekening (a...

 Enkele observaties met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling bij financiële verslaggeving

Over de continuïteitsveronderstelling is reeds veel gepubliceerd en er zijn ook richtlijnen van verschillende organisaties beschikbaar over hoe te handelen in geval van twijfel aan die ...

 De rol van de accountant bij ernstige continuïteitsonzekerheid

In een themanummer over (ernstige) continuïteitsonzekerheid[2] en discontinuïteit mag een bijdrage over de rol en verantwoordelijkheid van de accountant niet ontbreken. In situaties van...

 Toekomstbestendigheidsparagraaf in bestuursverslag: nodig en nuttig?

In december 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang van de NBA een zogenoemde white paper gepresenteerd, waarin wordt bepleit dat de leiding van controleplichtige rechtspersonen moet wo...

 White paper continuïteit: ‘Relevanter, niet riskanter’?

Eind vorig jaar verscheen de White paper Continuïteit, met als ondertitel ‘Relevanter, niet riskanter’ (White Paper) van de Stuurgroep Publiek Belang (Stuurgroep). De Stuurgroep is opge...

 (Dis)continuïteit: verslaggeving en de accountant

Organisaties ontstaan en houden ook weer op te bestaan: er is een begin en er is een einde. Kenmerkend voor rechtspersonen en ondernemingen is dat deze opgericht worden met een bepaald doel en dat ...

 De (toekomst) bestendigheid van de toekomstbestendigheids paragraaf

Op 25 september 2014 – ook wel aangeduid als Freaky Thursday voor het accountantsberoep[2] – publiceerde de Werkgroep toekomst accountantsberoep (‘Werkgroep’) het rapport ‘In het publie...