Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 1

Enkele observaties met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling bij financiële verslaggeving

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de continuïteitsveronderstelling is reeds veel gepubliceerd en er zijn ook richtlijnen van verschillende organisaties beschikbaar over hoe te handelen in geval van twijfel aan die veronderstelling. Ook in dit nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staan met betrekking tot dit onderwerp interessante beschouwingen. Waarom dan toch ‘enkele observaties’?

Het is mij opgevallen dat bijvoorbeeld externe publieke toezichthouders op de financiële dienstverlening2 , evenals overigens anderen, tegenwoordig gebruik maken van het begrip ‘observaties’ om op basis van een (veelal beperkt) aantal waarnemingen van feiten en omstandigheden te trachten een beeld te vormen van de wijze waarop in de praktijk bepaalde regels worden toegepast. Daarbij proberen zij tevens deze regels te interpreteren met betrekking tot concrete situaties. Dergelijke observaties zijn naar mijn mening interessante aanzetten om tot een debat te komen over algemene voorschrifte...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wat is continuïteit?

3. Invloeden op continuïteit

4. Achtergrond van de continuïteitsveronderstelling in de financiële verslaggeving en hoe hier mee om te gaan

5. Continuïteitsveronderstelling met betrekking tot onderneming en vennootschap

6. Verwoording continuïteitsbeginsel in de wet

7. De continuïteitveronderstelling en de controlerend accountant

8. Maatschappelijke ontwikkelingen rond continuïteit

9. Afrondende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15475

Verder in 2019 nr.1

 Annotatie - Controle door de accountant bij continuïteitsonzekerheid (inclusief een uitstap naar de vrijval van een onderhoudsvoorziening)

Deze noot, naar aanleiding van een uitspraak van de Accountantskamer[2], gaat over de verantwoordelijkheid van de accountant voor de controle van de continuïteitsveronderstelling in de situatie dat...

 Praktijkvraag - Negatieve herwaarderingsreserve en balanstest

Onderneming M B.V. staat aan het hoofd van een groep en heeft zelf ook operationele activiteiten. M past als verslaggevingskader ‘combinatie 3’ toe in zijn jaarrekening (a...

 Enkele observaties met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling bij financiële verslaggeving

Over de continuïteitsveronderstelling is reeds veel gepubliceerd en er zijn ook richtlijnen van verschillende organisaties beschikbaar over hoe te handelen in geval van twijfel aan die ...

 De rol van de accountant bij ernstige continuïteitsonzekerheid

In een themanummer over (ernstige) continuïteitsonzekerheid[2] en discontinuïteit mag een bijdrage over de rol en verantwoordelijkheid van de accountant niet ontbreken. In situaties van...

 Toekomstbestendigheidsparagraaf in bestuursverslag: nodig en nuttig?

In december 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang van de NBA een zogenoemde white paper gepresenteerd, waarin wordt bepleit dat de leiding van controleplichtige rechtspersonen moet wo...

 White paper continuïteit: ‘Relevanter, niet riskanter’?

Eind vorig jaar verscheen de White paper Continuïteit, met als ondertitel ‘Relevanter, niet riskanter’ (White Paper) van de Stuurgroep Publiek Belang (Stuurgroep). De Stuurgroep is opge...

 (Dis)continuïteit: verslaggeving en de accountant

Organisaties ontstaan en houden ook weer op te bestaan: er is een begin en er is een einde. Kenmerkend voor rechtspersonen en ondernemingen is dat deze opgericht worden met een bepaald doel en dat ...

 De (toekomst) bestendigheid van de toekomstbestendigheids paragraaf

Op 25 september 2014 – ook wel aangeduid als Freaky Thursday voor het accountantsberoep[2] – publiceerde de Werkgroep toekomst accountantsberoep (‘Werkgroep’) het rapport ‘In het publie...