Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A.B. Schoonbeek

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
mr. M.L. Schönau
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

(Dis)continuïteit: verslaggeving en de accountant

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Organisaties ontstaan en houden ook weer op te bestaan: er is een begin en er is een einde. Kenmerkend voor rechtspersonen en ondernemingen is dat deze opgericht worden met een bepaald doel en dat zodra dat doel bereikt of niet langer bereikbaar is continuering niet meer aan de orde zal (kunnen) zijn. Dat is een natuurlijk proces al levert de oprichting vaak minder discussie op dan de beëindiging. Vooral indien weliswaar continuïteit beoogd blijft, maar er aanwijzingen of omstandigheden zijn die duiden op een mogelijke beëindiging van de activiteiten c.q. discontinuït... ...lees meer

Artikel

De (toekomst) bestendigheid van de toekomstbestendigheids paragraaf

prof. mr. J.B.S. Hijink en mr. drs. L. in ’t Veld1

Op 25 september 2014 – ook wel aangeduid als Freaky Thursday voor het accountantsberoep[2] – publiceerde de Werkgroep toekomst accountantsberoep (‘Werkgroep’) het rapport ‘In het publiek belang’ (‘In het publiek belang’).[3] In dat rapport werden maar liefst 53 maatregelen voorgesteld die uiteindelijk zouden moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de door externe accountants uitgevoerde wettelijke controles. Een van de door de Werkgroep voorgestelde maatregelen, gericht op het tegemoetkomen aan de kennel... abonneren of dit artikel kopen.

White paper continuïteit: ‘Relevanter, niet riskanter’?

mr. drs. A.N. Krol1

Eind vorig jaar verscheen de White paper Continuïteit, met als ondertitel ‘Relevanter, niet riskanter’ (White Paper) van de Stuurgroep Publiek Belang (Stuurgroep). De Stuurgroep is opgericht door de NBA en SRA[2] met het oog op een structurele kwaliteitsverbetering van accountantscontroles. Met behulp van de voorstellen in het rapport beoogt de Stuurgroep de zogenoemde verwachtingskloof ten aanzien van de controle van de jaarrekening op het punt van continuïteit te dichten. Aanleiding daarvoor is een reeks faillissementen in de publieke en private sector waardoor sta... abonneren of dit artikel kopen.

Toekomstbestendigheidsparagraaf in bestuursverslag: nodig en nuttig?

prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA1

In december 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang van de NBA een zogenoemde white paper gepresenteerd, waarin wordt bepleit dat de leiding van controleplichtige rechtspersonen moet worden verplicht om in het bestuursverslag een paragraaf op te nemen over de toekomstbestendigheid van de onderneming.[2] Die paragraaf zou dan een weergave moeten bevatten van de risico’s en onzekerheden waarmee zij in de bedrijfsuitoefening wordt geconfronteerd en hoe die de continuïteit van haar onderneming op de korte en langere termijn beïnvloeden. De ged... abonneren of dit artikel kopen.

De rol van de accountant bij ernstige continuïteitsonzekerheid

A. Dieleman RA1

In een themanummer over (ernstige) continuïteitsonzekerheid[2] en discontinuïteit mag een bijdrage over de rol en verantwoordelijkheid van de accountant niet ontbreken. In situaties van discontinuïteit is het niet zelden de accountant die kritiek krijgt omdat hij – door middel van zijn controleverklaring – niet tijdig heeft gewaarschuwd voor ernstige continuïteitsonzekerheid (en daardoor mogelijke discontinuïteit). De relevantie van dit thema blijkt verder uit de aandacht die de NBA recentelijk (opnieuw) aan dit onderwerp heeft besteed. Dat heeft geleid tot het publi... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele observaties met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling bij fi...

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA1

Over de continuïteitsveronderstelling is reeds veel gepubliceerd en er zijn ook richtlijnen van verschillende organisaties beschikbaar over hoe te handelen in geval van twijfel aan die veronderstelling. Ook in dit nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staan met betrekking tot dit onderwerp interessante beschouwingen. Waarom dan toch ‘enkele observaties’? Het is mij opgevallen dat bijvoorbeeld externe publieke toezichthouders op de financiële dienstverlening[2], evenals overigens anderen, tegenwoordig gebruik maken van het begrip ‘observaties’ om ... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Negatieve herwaarderingsreserve en balanstest

R. de Feijter RA1

Onderneming M B.V. staat aan het hoofd van een groep en heeft zelf ook operationele activiteiten. M past als verslaggevingskader ‘combinatie 3’ toe in zijn jaarrekening (art. 2:362 lid 8 BW): geconsolideerde jaarrekening op basis van EU-IFRS, enkelvoudige jaarrekening op basis van Nederlandse verslaggevingsregels (NL GAAP) maar met toepassing van de waarderingsgrondslagen uit de geconsolideerde jaarrekening. M heeft variabel rentende leningen afgesloten, waarvan de variabele (rente)kasstromen zijn omgezet naar vast via interest rate swaps (IRS&r... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Controle door de accountant bij continuïteitsonzekerheid (inclusi...

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Deze noot, naar aanleiding van een uitspraak van de Accountantskamer[2], gaat over de verantwoordelijkheid van de accountant voor de controle van de continuïteitsveronderstelling in de situatie dat sprake is van meerdere signalen die op (al dan niet ernstige) continuïteitsonzekerheid wijzen.[3] Tevens besteden wij aandacht aan de vrijval van de onderhoudsvoorziening omdat dat aspect in de uitspraak ook aan de orde is gekomen.1. Samenvatting feitenTegen de betrokken accountant wordt door de curator een tuchtprocedure aangespannen bij de Accountantskamer. De klacht heeft be... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen Nadere voorschriften NOCLAR (Stcrt. 2018, 67999) – ABS Op 4 december 2018 zijn de definitieve Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR) en de toelichting daarop gepubliceerd.[2] De NV NOCLAR zijn in werking getreden per 1 januari 2019.[3] De regeling geldt in die gevallen wanneer accountants een professionele dienst uitvoeren voor de eigen organisatie of een cliënt en zich bewust worden van informatie die... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS