Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2019 nr. 1

Toekomstbestendigheidsparagraaf in bestuursverslag: nodig en nuttig?

prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In december 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang van de NBA een zogenoemde white paper gepresenteerd, waarin wordt bepleit dat de leiding van controleplichtige rechtspersonen moet worden verplicht om in het bestuursverslag een paragraaf op te nemen over de toekomstbestendigheid van de onderneming.2 Die paragraaf zou dan een weergave moeten bevatten van de risico’s en onzekerheden waarmee zij in de bedrijfsuitoefening wordt geconfronteerd en hoe die de continuïteit van haar onderneming op de korte en langere termijn beïnvloeden. De gedachte daarbij is dat door altijd te rapporteren over de toekomstbestendigheid en niet alleen wanneer de continuïteit van de onderneming in gevaar is, er een gelijk speelveld ontstaat waarin wordt voorkomen dat het communiceren daarover kan leiden tot de ontwikkeling van een selffulfilling prophecy. Faillissementen komen dan – bij wijze van spreken – minder snel uit de l...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Is een toekomstbestendigheidsparagraaf in het bestuursverslag nodig?

3. Is informatie over toekomstbestendigheid in het bestuursverslag nuttig?

3.1. Late beschikbaarheid bestuursverslag

3.2. Slechte beschikbaarheid bestuursverslag

4. Evaluatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15473

Verder in 2019 nr.1

 Annotatie - Controle door de accountant bij continuïteitsonzekerheid (inclusief een uitstap naar de vrijval van een onderhoudsvoorziening)

Deze noot, naar aanleiding van een uitspraak van de Accountantskamer[2], gaat over de verantwoordelijkheid van de accountant voor de controle van de continuïteitsveronderstelling in de situatie dat...

 Praktijkvraag - Negatieve herwaarderingsreserve en balanstest

Onderneming M B.V. staat aan het hoofd van een groep en heeft zelf ook operationele activiteiten. M past als verslaggevingskader ‘combinatie 3’ toe in zijn jaarrekening (a...

 Enkele observaties met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling bij financiële verslaggeving

Over de continuïteitsveronderstelling is reeds veel gepubliceerd en er zijn ook richtlijnen van verschillende organisaties beschikbaar over hoe te handelen in geval van twijfel aan die ...

 De rol van de accountant bij ernstige continuïteitsonzekerheid

In een themanummer over (ernstige) continuïteitsonzekerheid[2] en discontinuïteit mag een bijdrage over de rol en verantwoordelijkheid van de accountant niet ontbreken. In situaties van...

 Toekomstbestendigheidsparagraaf in bestuursverslag: nodig en nuttig?

In december 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang van de NBA een zogenoemde white paper gepresenteerd, waarin wordt bepleit dat de leiding van controleplichtige rechtspersonen moet wo...

 White paper continuïteit: ‘Relevanter, niet riskanter’?

Eind vorig jaar verscheen de White paper Continuïteit, met als ondertitel ‘Relevanter, niet riskanter’ (White Paper) van de Stuurgroep Publiek Belang (Stuurgroep). De Stuurgroep is opge...

 (Dis)continuïteit: verslaggeving en de accountant

Organisaties ontstaan en houden ook weer op te bestaan: er is een begin en er is een einde. Kenmerkend voor rechtspersonen en ondernemingen is dat deze opgericht worden met een bepaald doel en dat ...

 De (toekomst) bestendigheid van de toekomstbestendigheids paragraaf

Op 25 september 2014 – ook wel aangeduid als Freaky Thursday voor het accountantsberoep[2] – publiceerde de Werkgroep toekomst accountantsberoep (‘Werkgroep’) het rapport ‘In het publie...