Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 1

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

Nadere voorschriften NOCLAR (Stcrt. 2018, 67999) – ABS

Op 4 december 2018 zijn de definitieve Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR) en de toelichting daarop gepubliceerd.2 De NV NOCLAR zijn in werking getreden per 1 januari 2019.3 De regeling geldt in die gevallen wanneer accountants een professionele dienst uitvoeren voor de eigen organisatie of een cliënt en zich bewust worden van informatie die erop wijst dat bij de eigen organisatie of bij de cliënt wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, mogelijk niet wordt nageleefd of dreigt niet te worden nageleefd (art. 1 juncto art. 2 NV NOCLAR). Verder is bepaald dat het moet gaan om ‘relevante niet-naleving’ (art. 1 NV NOCLAR). In art. 2 NV NOCLAR is daarover bepaald dat het moet gaan om niet-naleving die (a) in het algemeen geacht wordt van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

Nadere voorschriften NOCLAR (Stcrt. 2018, 67999) – ABS

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 – ABS

RJ-Uiting 2019-4: Ontwerp-alinea's toelichtingsbepalingen van RJ 272 'Belastingen naar de winst' – ABS

RJ-Uiting 2019-3: ontwerp-Richtlijn 292 Leasing ‘identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten’ – ABS

RJ-Uiting 2019-2: Ontwerp-alinea’s RJ 252 ‘Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’ en RJ 272 ‘Belastingen naar de winst’ – ABS

RJ-Uiting 2019-1: Ontwerp-richtlijn 645 'Toegelaten instellingen volkshuisvesting' – ABS

RJ-Uiting 2018-8 'Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code’ – ABS

Commissie Toekomst Accountancysector publiceert plan van aanpak en vraagt om input – ABS

Uitspraak CBb d.d. 19 februari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:69

Internationale ontwikkelingen

IASB: exposure draft aanpassing IAS 37 – CC

IASB: post-implementation review IFRS 13 afgerond – CC

IASB: wijzigingen IFRS 17 – CC

Europese Commissie: ontwerp aanvulling richtsnoeren niet-financiële rapportage – CC

IOSCO: Statement on ESG disclosure – CC

Europese Commissie: verordening European Single Electronic Format (ESEF) – CC

Verenigd Koninkrijk: voorstellen herziening controle en toezicht – CC

Verenigd Koninkrijk: Brexit en audit – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15477

Verder in 2019 nr.1

 Annotatie - Controle door de accountant bij continuïteitsonzekerheid (inclusief een uitstap naar de vrijval van een onderhoudsvoorziening)

Deze noot, naar aanleiding van een uitspraak van de Accountantskamer[2], gaat over de verantwoordelijkheid van de accountant voor de controle van de continuïteitsveronderstelling in de situatie dat...

 Praktijkvraag - Negatieve herwaarderingsreserve en balanstest

Onderneming M B.V. staat aan het hoofd van een groep en heeft zelf ook operationele activiteiten. M past als verslaggevingskader ‘combinatie 3’ toe in zijn jaarrekening (a...

 Enkele observaties met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling bij financiële verslaggeving

Over de continuïteitsveronderstelling is reeds veel gepubliceerd en er zijn ook richtlijnen van verschillende organisaties beschikbaar over hoe te handelen in geval van twijfel aan die ...

 De rol van de accountant bij ernstige continuïteitsonzekerheid

In een themanummer over (ernstige) continuïteitsonzekerheid[2] en discontinuïteit mag een bijdrage over de rol en verantwoordelijkheid van de accountant niet ontbreken. In situaties van...

 Toekomstbestendigheidsparagraaf in bestuursverslag: nodig en nuttig?

In december 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang van de NBA een zogenoemde white paper gepresenteerd, waarin wordt bepleit dat de leiding van controleplichtige rechtspersonen moet wo...

 White paper continuïteit: ‘Relevanter, niet riskanter’?

Eind vorig jaar verscheen de White paper Continuïteit, met als ondertitel ‘Relevanter, niet riskanter’ (White Paper) van de Stuurgroep Publiek Belang (Stuurgroep). De Stuurgroep is opge...

 (Dis)continuïteit: verslaggeving en de accountant

Organisaties ontstaan en houden ook weer op te bestaan: er is een begin en er is een einde. Kenmerkend voor rechtspersonen en ondernemingen is dat deze opgericht worden met een bepaald doel en dat ...

 De (toekomst) bestendigheid van de toekomstbestendigheids paragraaf

Op 25 september 2014 – ook wel aangeduid als Freaky Thursday voor het accountantsberoep[2] – publiceerde de Werkgroep toekomst accountantsberoep (‘Werkgroep’) het rapport ‘In het publie...