Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 1

Voorwoord

Michelle de Rijke Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

Het mag dan geen themanummer heten, maar deze aflevering van NTE bevat wel twee bijdragen met warmte als thema.

Zowel de gestelde klimaatdoelen als de uitfasering van het Groningengas hebben de ontwikkeling van warmte als energiebron in Nederland in een stroomversnelling gebracht. De Warmtewet die aanvankelijk tot stand is gebracht met het oog op consumentenbescherming zal naar het zich thans laat aanzien worden omgebogen naar een juridisch kader voor de totstandkoming van een duurzame warmtemarkt.

In die transitie is een pregnante rol weggelegd voor de lokale overheid. Dr. Daisy Tempelman en mr. Charis van den Berg zetten in hun artikel ‘De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid’ uiteen hoe deze rol wordt vormgegeven in de relevante wetgeving en in het Ontwerp Klimaatakkoord. Zij stellen daarbij ook vast dat over die rol nog veel onduidelijkheid bestaat, terwijl de tijdsdruk voor lokale overheden om beleid vast te leggen in Regionale Energie Strategieën en Transitievisies warmte hoog is.

Liv Malin Andreasson neemt ons mee naar de warmtemarkten in Denemarken en Zweden. Hier is ook sprake van een transitie, zij het dat warmtedistributie in deze landen al een lange historie kent. Daardoor bevinden actuele vraagstukken die zij in haar analyse van beide markten beschrijft, zich in een verder gevorderd stadium, zoals de vraag naar de wenselijkheid van introductie van een competitieve nationale warmtemarkt. De auteur ziet goede mogelijkheden om aan de analyse van de Deense en Zweedse ervaringen aandachtspunten te ontlenen voor de transitie van de Nederlandse warmtemarkt.

De Herziening van de Warmtewet is nog niet van kracht, maar over de daarop volgende voorgenomen Uitbreiding van de Warmtewet wordt al volop nagedacht en gediscussieerd. De centrale vraag daarbij is welk juridisch kader is vereist om een duurzame warmtemarkt tot stand te brengen, die recht doet aan de specifieke kenmerken van de productie, het transport en de levering van warmte (in vergelijking met gas en elektriciteit) en die tevens investeerders warm doet lopen voor deze markt. De beantwoording van deze vraag vergt een uitgelezen combinatie van juridisch denkwerk, praktijkkennis uit de Nederlandse elektriciteits- en gassector (en uit buitenlandse ontwikkelde warmtesectoren) en een flinke dosis creativiteit.

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15532

Verder in 2019 nr.1

 Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken - Verslag NeVER ledenbijeenkomst 17 december 2018

De energiesector is sterk afhankelijk van (digitale) gegevensverwerking. Hiermee lijkt deze voor de samenleving vitale sector een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cyberaanvallen. Welke wet- en...

 Heat Supply Markets in Transition: a brief analysis of recent developments in the Danish and Swedish Heat Supply Markets

1. IntroductionThe heat supply markets of Denmark and Sweden have several common factors such as a relatively high share of renewable energy supply for space heating, a rather high level of domesti...

 Voorwoord

Het mag dan geen themanummer heten, maar deze aflevering van NTE bevat wel twee bijdragen met warmte als thema. Zowel de gestelde klimaatdoelen als de uitfasering van het Groningengas hebben de on...

 De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider i...