Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

Verordening (EU) 2018/2026 van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Crisis- en herstelwet van 11 december 2018 in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik, 35 013

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

Internetconsultatie Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

Internetconsultatie Wetswijziging energie-etikettering

Internetconsultatie Omgevingsregeling

Regelgeving

Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt

Internetconsultatie wijziging Mijnbouwregeling inzake het buiten gebruik stellen van boorgaten en putten

Internetconsultatie wijziging Activiteitenregeling met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

ACM

Gas: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 19 december 2018, kenmerk ACM/UIT/503429, tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2019

Elektriciteit: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 20 december 2018, kenmerk ACM/UIT/502876, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 in verband met het voorstel o.g.v. artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

Elektriciteit: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 20 december 2018, kenmerk ACM/UIT/503723, tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 over de implementatie van artikel 7 van de Verordening (EU) 2016/631, artikel 5 van de Verordening (EU) 2017/1485 en begripsomschrijvingen uit de Europese Verordeningen en Richtlijnen

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 10 december 2018, kenmerk ACM/UIT/503577, tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12aen 12b van de Gaswet betreffende de uitvoering van de Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC-TAR)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15537

Verder in 2019 nr.1

 Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken - Verslag NeVER ledenbijeenkomst 17 december 2018

De energiesector is sterk afhankelijk van (digitale) gegevensverwerking. Hiermee lijkt deze voor de samenleving vitale sector een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cyberaanvallen. Welke wet- en...

 Heat Supply Markets in Transition: a brief analysis of recent developments in the Danish and Swedish Heat Supply Markets

1. IntroductionThe heat supply markets of Denmark and Sweden have several common factors such as a relatively high share of renewable energy supply for space heating, a rather high level of domesti...

 Voorwoord

Het mag dan geen themanummer heten, maar deze aflevering van NTE bevat wel twee bijdragen met warmte als thema. Zowel de gestelde klimaatdoelen als de uitfasering van het Groningengas hebben de on...

 De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider i...