Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 2

Voorwoord

Michelle de Rijke Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de efficiëntie van klimaatbeleid en daarmee de kosten van de energietransitie beïnvloedt. Hij licht dit mede toe aan de hand van andere instrumenten voor klimaatbeleid en waarschuwt daarbij voor overregulering. Deze bijdrage is een verkorte versie van de oratie die de auteur uitsprak bij de aanvaarding van het hoogleraarschap bij de Rijksuniversiteit Groningen op 26 maart jl. In het artikel werpt de auteur tevens een blik vooruit op toekomstig nader onderzoek dat over het besproken thema zal worden uitgevoerd.

 

De tweede bijdrage is een vervolgartikel over private netten (deel 2) van de hand van mr. Julia Eijkens, mr. drs. Peter van Asperen en mr.dr. Vincent Lindijer met de titel Net Anders: Een diversiteit aan private netten en directe lijnen. Zij bespreken onder meer de netten die zijn bestemd voor duurzame energieoplossingen: is het regime van de ontheffing van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen daarop van toepassing of is in die situatie sprake van een experiment dat bijdraagt aan de ontwikkeling van decentraal opgewekte duurzame elektriciteit? Ook de bijzondere figuur van de directe lijn wordt doorgelicht waarbij de behandeling van de vraag naar het besluitkarakter van de reactie op een melding van een directe lijn niet ontbreekt.

 

Bij het ter perse gaan van deze aflevering van het NTE zijn de Europese verkiezingen aanstaande. In de verkiezingsprogramma’s vormen klimaat en energie belangrijke thema’s. De standpunten variëren van een Europese vliegtaks, een Europese CO2-heffing, sluiting van kolencentrales in de EU en het uitfaseren van kernenergie en het verbieden van subsidiëring van kerncentrales in de EU tot het overdragen van de regie over de buitenlandse energiepolitiek van Lidstaten aan de Europese Commissie. Het valt op dat maatregelen, die op dit moment binnen een individuele Lidstaat als Nederland uitvoerig worden bediscussieerd, in het perspectief van deze verkiezingsthema’s inzet kunnen gaan vormen van wet- en regelgeving op EU-niveau.

 

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15568

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de effici...

 Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederland...

 Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvo...

 Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in...