Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 2

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/244 van de Commissie van 11 februari 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig art. 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad

Elektriciteit: methodologieën voor capaciteitsberekening voor day-ahead- en intradaykoppeling elektriciteitsmarkten

Consultatie van CEER met betrekking tot de digitalisering van de energiesector

Nederland

Wetgeving

Verzamelwet Brexit (35084)

Besluit tot wijziging van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) en van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet EZK en LNV 2018

Voorstel van wet houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet), 34 534

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik, 35 013

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie), 35 167

Internetconsultatie Wetsvoorstel houdende wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Regelgeving

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie in verband met meting per beschikking van productie bij bepaalde productie-installaties, gebruik van lignine, overgangsbepalingen inzake duurzame biomassa en regulier onderhoud

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 februari 2019, nr. WJZ/ 18280730, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodules inzake de Topsector energieprojecten

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 februari 2019, nr. WJZ/18249889, tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer ter actualisatie van de daar opgenomen maatregelen

Regeling van de Staatssecretaris van EZenK van 3 maart 2019, nr. WJZ/19009967, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal

Besluit van 26 maart 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Besluit van 26 maart 2019 tot wijziging van het Warmtebesluit (wijzigingen ter uitvoering van de wet tot wijziging van de Warmtewet naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 maart 2019, nr. WJZ/19058385, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassing van de hoogte en berekening van het subsidiebedrag voor op biomassa gestookte ketels

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 maart 2019, nr. WJZ/18116525, tot wijziging van de Mijnbouwregeling (het buitengebruik stellen van boorgaten en putten)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2019, nr. WJZ/ 19069857, tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2018 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2018)

ACM

Elektriciteit: Besluit Codewijziging ivm gegevensuitwisseling (SO Verordening)

Gas: Codebesluit reparatie gascodes

Gas: Codebesluit Informeren gewijzigde afnamecategorie

Elektriciteit: Ontwerp codebesluit Net op zee II

Gas: Ontwerpbesluit codewijziging voor marktprocessen op gas GDS-en

Gas: Ontwerp codebesluit Allocatie netverliezen gas

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15573

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de effici...

 Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederland...

 Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvo...

 Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in...