Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 3

Uitkeringsperikelen: negatieve herwaarderingsreserve en de balanstest ex artikel 2:216 lid 1 BW; een nadere analyse

mr. drs. A.G. de Neve1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Feijter2 behandelde in het eerste TvJ-nummer van dit jaar in de rubriek Praktijkvraag een interessant onderwerp waar in de praktijk en in de literatuur nogal eens mee geworsteld wordt. Hoe dient men in het kader van de balanstest ex art. 2:216 lid 1 BW om te gaan met een negatieve herwaarderingsreserve als gevolg van rentederivaten met een negatieve marktwaarde. De kwestie is actueel, gezien de substantiële daling van de rente in de afgelopen jaren als gevolg waarvan veel renteswaps een negatieve markwaarde hebben.

De materie en de door De Feijter voorgestane oplossing vragen om een nadere beschouwing. Alvorens op de casus van De Feijter en zijn voorgestane oplossing in te gaan sta ik eerst stil bij (i) de gevolgen van de flexibilisering van het BV-recht voor het doen van uitkeringen en de betekenis die daarbij mijns inziens aan de tekst van de bepalingen van Titel 9 BW die betrekking hebben op negatieve wettelijke reserves moet worden toeg...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Flexibilisering BV-recht: spanningsveld met verslaggevingsregels

2. Gevolgen flexibilisering BV-recht

3. Verschijnsel van negatieve wettelijke herwaarderingsreserve

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.G. de Neve1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15681

Verder in 2019 nr.3

 Auditcommissies; een onmisbare schakel voor het waarborgen van de kwaliteit van de controle

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel tussen stakeholders, het bestuur van de onderneming en de accountant en hebben een belangrijke bijdrage in de versterking van de kwaliteit van accountan...

 De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

1. Introductie regelgeving lawyer’s letterBinnen de accountancy speelt de lawyer’s letter ofwel de advocatenbrief een belangrijke rol. Het wordt door accountants echter te vaak (en vaktechnisch ten...

 Niet-financiële informatie in de financiële verslaggeving - Het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie nader toegelicht

Beursgenoteerde ondernemingen nemen steeds meer niet-financiële informatie op in de externe verslaggeving. Zij geven in hun verslaggeving niet alleen de winst- en verliescijfers, maar r...

 Uitkeringsperikelen: negatieve herwaarderingsreserve en de balanstest ex artikel 2:216 lid 1 BW; een nadere analyse

De Feijter[2] behandelde in het eerste TvJ-nummer van dit jaar in de rubriek Praktijkvraag een interessant onderwerp waar in de praktijk en in de literatuur nogal eens mee geworsteld wordt. Hoe die...

 De lessen uit BoerCroon - Noot bij de uitspraak van de Accountantskamer d.d. 1 februari 2019 ( ECLI:NL:TACAKN:2019:11 )

In de onderhavige zaak heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan op tuchtklachten die de curator van BoerCroon heeft ingediend tegen de voormalige accountants, hierna Betrokkene 1 en B...