Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2019 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A.B. Schoonbeek

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
mr. M.L. Schönau
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Artikel

Auditcommissies; een onmisbare schakel voor het waarborgen van de kwaliteit v...

prof. dr. G.C.M. Majoor RA1

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel tussen stakeholders, het bestuur van de onderneming en de accountant en hebben een belangrijke bijdrage in de versterking van de kwaliteit van accountantscontrole. Recent onderzoek, in opdracht van de NBA, geeft aan dat auditcommissies van AEX- en AMX-bedrijven tevreden zijn over de rol van de controlerend accountant.[2] De raad van commissarissen (RvC) en haar subcommissies, waaronder de auditcommissie hebben bij uitstek een rol om de verwachtingen van aandeelhouders en andere stakeholders in betrouwbare financiële verslaggeving ... abonneren of dit artikel kopen.

De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

prof. dr. mr. M. Pheijffer RA en mr. E.L. Zetteler1

1. Introductie regelgeving lawyer’s letterBinnen de accountancy speelt de lawyer’s letter ofwel de advocatenbrief een belangrijke rol. Het wordt door accountants echter te vaak (en vaktechnisch ten onrechte) gezien als een ‘cover your ass’-document. Indien een dergelijke brief, met daarin het oordeel van een advocaat, in het accountantsdossier is opgeborgen acht menig accountant toereikende controle-informatie aanwezig. Ten onrechte, want de accountant heeft ook een eigen verantwoordelijkheid... abonneren of dit artikel kopen.

Niet-financiële informatie in de financiële verslaggeving - Het Besluit beken...

mr. J. Dinant1

Beursgenoteerde ondernemingen nemen steeds meer niet-financiële informatie op in de externe verslaggeving. Zij geven in hun verslaggeving niet alleen de winst- en verliescijfers, maar rapporteren ook over duurzaamheidsfactoren zoals milieu, personeel, sociale aspecten en mensenrechten. Beleggers hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over meer dan alleen de financiële prestaties van ondernemingen. Transparante verslaggeving over deze onderwerpen is essentieel om in deze behoefte van beleggers te voorzien. Beleggers vinden het niet alleen belangrijk ... abonneren of dit artikel kopen.

Uitkeringsperikelen: negatieve herwaarderingsreserve en de balanstest ex arti...

mr. drs. A.G. de Neve1

De Feijter[2] behandelde in het eerste TvJ-nummer van dit jaar in de rubriek Praktijkvraag een interessant onderwerp waar in de praktijk en in de literatuur nogal eens mee geworsteld wordt. Hoe dient men in het kader van de balanstest ex art. 2:216 lid 1 BW om te gaan met een negatieve herwaarderingsreserve als gevolg van rentederivaten met een negatieve marktwaarde. De kwestie is actueel, gezien de substantiële daling van de rente in de afgelopen jaren als gevolg waarvan veel renteswaps een negatieve markwaarde hebben. De materie en de door De Feijter ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De lessen uit BoerCroon - Noot bij de uitspraak van de Accountantskamer d.d. ...

mr. J.P.D. van de Klift1

In de onderhavige zaak heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan op tuchtklachten die de curator van BoerCroon heeft ingediend tegen de voormalige accountants, hierna Betrokkene 1 en Betrokkene 2. Vanwege de omvang en de beperkte ruimte, zal ik enkel de klachten van de curator bespreken die betrekking hebben op de controle van (a) de goodwill in de geconsolideerde jaarrekening 2011 en (b) de gehanteerde continuïteitsveronderstelling in de geconsolideerde jaarrekening 2012.[2] 2. Feiten Betrokkene 1 heeft op 30 mei 2012 als voor de opdracht v... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2019-8: 'Ontwerp-alinea’s RJ 400 Bestuursverslag met betrekking tot diversiteitsbeleid’ – ABSOp 8 mei 2019 heeft de RJ de RJ-uiting 2019-8 gepubliceerd. Achtergronden hiervan zijn dat het Besluit inhoud bestuursverslag en de Nederlandse Corporate Governance Code regelen dat beursgenoteerde grote vennootschappen informatie verstrekken over het diversiteitsbeleid en tevens dat de Europese Commissie in zogeheten Richtsnoeren inzake niet-financiële informatie niet-bindende adviezen geeft over de beschrijving daarv... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS