Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 7/8

De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

J.A.M. van den Brand1

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie). Ook zijn er kosten van werkzaamheden (onderzoeken en opstellen omgevingsplan). In de gebiedsontwikkelingspraktijk komen deze kosten veelal voor rekening van de gemeente. Vaststaande regel is dat dergelijke kosten niet worden afgewenteld op de algemene middelen van de gemeente en daardoor voor rekening komen van de belastingbetaler. Indien de gemeente zelf de gronden verwerft

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

voor uit te geven bouwkavels voor bijvoorbeeld woningbouw of bedrijventerrein, dan worden deze kosten gedekt uit de opbrengsten van kavelverkopen (actieve grondpolitiek). Indien de gronden voor uitgeefbare functies in handen zijn van particuliere exploitanten, worden deze kosten verhaald op deze ontwikkelende partijen (faciliterende grondpolitiek). Op dit moment zijn in de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) de regels voor de toepassing van kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie[2] opgenomen. Via de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom) zal een nieuwe regeling voor kostenverhaal in de Omgevingswet worden opgenomen.[3] In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen ingegaan op de voornaamste veranderingen. Voor een goed inzicht in deze veranderingen wordt eerst stilgestaan bij de huidige wettelijke regeling.De in de Aanvullingswet grondeigendom opgenomen regels voor kostenverhaal vormen de resultante van vier pogingen om te komen tot een nieuwe wettelijke regeling. Daarbij valt op dat de kaders en uitgangspunten van de vier achtereenvolgende pogingen voor een wettelijke regeling onderling aanzienlijk verschillen. De zoektocht naar een nieuwe wettelijke kostenverhaalsregeling is daarmee niet eenvoudig gebleken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De kostenverhaalsregeling onder de huidige Wro

2. De aanleiding voor een nieuwe wettelijke kostenverhaalsregeling in de Aanvullingswet grondeigendom

3. De inhoud van de kostenverhaalsregeling in de Aanvullingswet grondeigendom

3.1. Het instrumentarium

3.2. Kostenverhaal bij integrale gebiedsontwikkeling

3.3. Kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling

4. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
J.A.M. van den Brand1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15718

Verder in 2019 nr.7/8

 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter t...

 De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet...

 Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omg...

 De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie)...

 De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integra...