Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 7/8

Inleiding

De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

mr. W.L. Valk

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter te zijn hoewel een schriftelijke pachtovereenkomst ontbreekt en reden heeft om daarover te procederen, zal in de regel doorpakken met een vordering tot schriftelijke vastlegging (art. 7:317 lid 2 BW). Die vastlegging baant ook de weg naar toetsing door de grondkamer (art. 1019t Rv en 7:321 lid 4 BW), welke toetsing door pachters zelden als een nadeel wordt ervaren. Uiteraard kan ook de w... ...lees meer

Artikel

De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

mr. dr. J.W.A. Rheinfeld1

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 zal worden ingevoerd[4] aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. Ook bevat het wetsvoorstel regels over verhaal van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen zoals wegen, riolering, straatverlichting, groenvoorzieningen, trottoirs en lantaa... abonneren of dit artikel kopen.

Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en T. Rötscheid LLB1

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingsbesluit grondeigendom) afgerond. Dit besluit vult de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet aan.[3] De voorgestelde regeling voor onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom verschilt aanzienlijk van de huidige procedure in de Onteigeningswet (Ow). Deze bijdrage signaleert en becommentarieert vier in het oog springende voorgenomen wijzigingen. Voor ... abonneren of dit artikel kopen.

De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is h...

J.A.M. van den Brand1

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie). Ook zijn er kosten van werkzaamheden (onderzoeken en opstellen omgevingsplan). In de gebiedsontwikkelingspraktijk komen deze kosten veelal voor rekening van de gemeente. Vaststaande regel is dat dergelijke kosten niet worden afgewenteld op de algemene middelen van de gemeente en daardoor voor rekening komen van de belastingbetaler. Indien de gemeente zelf de gronden verwerft voor uit te geven bo... abonneren of dit artikel kopen.

De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom:...

mr. W.J.E. Van der Werf1

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integrale regeling van het wettelijke grondbeleidsinstrumentarium. Ook het publiekrechtelijk voorkeursrecht is daarin ondergebracht. De huidige Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) verdwijnt en keert in gewijzigde vorm terug als onderdeel van de Omgevingswet. In deze bijdrage wordt allereerst stilgestaan bij de voorgeschiedenis en de regeling van huidige Wvg. Vervolgens wordt ingegaan o... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9971 (Houweling...

D.W. Bruil

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en B.J.H. Hofstee, E. Oostra en ing. C.R.M. van Wijk) Met noot D.W. Bruil Ontbinding/beëindiging pachtovereenkomst. Medepacht. [Burgerlijk Wetboek, art.7:312, art. 7:370 lid 1 onder c] Klein landbouwbedrijf in [plaats] met paardenpension. Bedrijfsmatige exploitatie? In licht van alle feiten en omstandigheden wel. Belangenafweging valt in voordeel pachter uit. Zoon voldoet nipt aan eisen voor opvolgend pachter. in de zaak van 1. Jacobus Arie Houweling en 2. Annigje... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10571 (Van der S...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en D.H. de Witte, ir. W.G. Nijlant en B.T.W. Lamers) Met noot B. Nijman Pachtovereenkomst. Inzet van de zaak is in conventie vastlegging als reguliere pachtovereenkomst van goedgekeurde geliberaliseerde pachtovereenkomsten en in reconventie de betaling van achterstallige pacht. Complicatie is dat de vonnissen van de pachtkamer in eerste aanleg mede zijn gewezen door een deskundig lid dat op de datum van het wijzen van de vonnissen was gedefungeerd. Na tussenarrest hebben partijen erm... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Den Haag, 13 juni 2017 en 29 januari 2019,  ECLI:NL:GHDHA:2017:4...

C.F. van Helvoirt

(mrs. S.A. Boele, G. Dulek-Schermers en J.C.N.B. Kaal) Met noot C.F. van Helvoirt Onteigening. [Onteigeningswet, art. 40a, art. 40b, art. 40e; Wet ruimtelijk ordening, art. 6.1] Waarde onteigende; bodemverontreiniging; baatafroming o.g.v. art. 40e; gemist exploitatievoordeel; aftrek voordeel wegens voortgezet gebruik. arrest van 13 juni 2017 inzake de gemeente Gorinchem, zetelend te Gorinchem, eiseres, hierna te noemen: de gemeente, abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 25 juni 2019, ECLI:NL:CBB:2019:24...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. T.L. Fernig-Rocour, mr. M. van Duuren en mr. A. Venekamp) Met noot H.A. Verbakel – van Bommel Fosfaatrechten. Melkvee. Meststoffenwet. [Meststoffenwet, art.1, eerste lid, aanhef en onderdeel kk; Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 4, art. 96, art. 111; Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19, art. 7:12] Definitie melkvee, diercategorie 100, zoogkoe, diercategorie 120, jongvleesvee, diercategorie 101, diercategorie 102. uitspraak van de meervoudige kamer van 25 juni 2019 in de zaak tussen ... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3564 (Maatschap) (...

T.J. Mellema - Kranenburg

(mrs. M.H.F. van Vugt, M.L. van der Bel en R.E. Brinkman) Met noot T.J. Mellema - Kranenburg Legitiem portie. Stelplicht. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:175 lid 1, art. 7:186 lid 2] Heeft zoon bepalingen uit de agrarische maatschap geschonden en daardoor boetes aan zijn moeder en zusters verbeurd? Is door toetreding van de zoon tot de agrarische maatschap sprake geweest van een gift of schenking? arrest van 23 april 2019 in de zaak van 1[Appellant 1] , wonende te [Woonplaats] , 2.&nb... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 26 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2670 (Avebe) (TvAR...

M.J. Flamman-Schuil

(mrs. R. E. Weening, J.H. Kuiper en H.H.B. Vedder) Met noot M.J. Flamman-Schuil Uittreding coöperatie. [Burgerlijk Wetboek, art. 2:8, art. 2:15, art. 2:35, art. 2:36, art. 2:60, art. 6:94, art. 2:195 lid 5; Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, art. 101; Mededingingswet, art. 6, art. 24] Aantal akkerbouwers voldoen niet aan hun leveringsplicht van ‘fabrieksaardappelen’ jegens Avebe, wegens in hun ogen te lage aardappelprijzen. Hof acht geen reden aanwezig om de daarvoor opgelegde statutai... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

AlgemeenKringlooplandbouwDe minister heeft het realisatieplan «Op weg met nieuw perspectief» van de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In dit plan wordt perspectief voor landbouw, natuur en voedsel geschetst, doelen en beleidsinzet geconcretiseerd en ik randvoorwaarden geschetst om te komen tot kringlooplandbouw naar de kamers gestuurd. (Kamerstukken II 2018/19, 35000 XIV, nr. J). Er zit ook een handige infographic bij. Boeren en tuinders zijn volgens de minister bereid tot het nemen van stappen richting kringlooplandb... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

PAS en FosfaatrechtenTwee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de perikelen rond de programmatische aanpak stikstof. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.Datum en plaatsDinsdag 10 september 2019, WICC Hotel & Congrescentrum te WageningenDocentenDe docenten voor deze cursusmiddag zijn:Prof. mr. D.W. (Willem) Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniver... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS