Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 7/8

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Kringlooplandbouw

De minister heeft het realisatieplan «Op weg met nieuw perspectief» van de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In dit plan wordt perspectief voor landbouw, natuur en voedsel geschetst, doelen en beleidsinzet geconcretiseerd en ik randvoorwaarden geschetst om te komen tot kringlooplandbouw naar de kamers gestuurd. (Kamerstukken II 2018/19, 35000 XIV, nr. J). Er zit ook een handige infographic bij. Boeren en tuinders zijn volgens de minister bereid tot het nemen van stappen richting kringlooplandbouw en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Daarvoor hebben ze bruikbare actuele praktijkgerichte handelingsopties nodig. Met een aantal maatregelen wordt tegemoet gekomen aan de geuite behoeftes en daarmee wordt een steun in de rug van onze boeren en tuinders geboden (Kamerstukken II 2018/19, 35000 XIV, nr. 98). Maatregelen: Landelijk kennisplatform kringlooplandbouw, ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Kringlooplandbouw

Pacht

Pachtprijzen

Bedrijfsmatigheid

Zakelijke rechten

Belemmeringenwet

WVG

Erfpacht

Erfdienstbaarheid

Ruimtelijke Ordening

Mestverwerking

Nadeelcompensatie

Voorzienbaarheid

Ruimte voor ruimte

Bestemmingsplan

Geiten

Beheer landelijk gebied

Faunaschade

PAS

Rangschikkingsbesluit

Structuurbeleid

Subsidie

Marktordening

Landbouwbedrijf

Grond

Percelen

Oneerlijk

Inkomenssteun

Betalingsrechten

Dieren

Q-koorts

Fipronil

Verwaarlozing

Planten

Biotechnologie

Bomen

Ziekten

Producten

Vleesfraude

Rundvlees

Milieurecht

Staldering

Vergunning

Stof

Veevoederbedrijf

Mest

Endotoxinen

Fosfaatrechten

Vervoersbewijzen

Boete

Aanvullingsbesluit bodem

Meststoffenwet

Externe saldering

Grondgebondenheid

Milieuvergunning

Mestfraude

Gebruiksnormen

Fiscaal recht

WOZ

Vrijstelling

Bedrijfsopvolging

Meerwaardeclausule

Buitenlands agrarisch recht

Duitsland

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Aardbeving

Glas

Jacobskruiskruid

Melkgeld

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15720

Verder in 2019 nr.7/8

 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter t...

 De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet...

 Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omg...

 De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie)...

 De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integra...