Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 11

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Begroting 2020

Op 9 oktober 2019 is de Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 in de Tweede Kamer besproken. Het verslag is te vinden in Handelingen II 2019/20, nr. 11, item 4 en item 8.

Pacht

Bedrijfsmatig

Pachter heeft melkveehouderijbedrijf ingebracht in samenwerking met ander bedrijf en werkt voor dat bedrijf. Pachter tekortgeschoten in nakoming verplichtingen, omdat gepachte (als overblijvend gedeelte) niet langer voor uitoefening voor bedrijfsmatige landbouw wordt gebruikt. Rechtbank Overijssel 17-09-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3418

Rentmeester

Overeenkomst van opdracht betreffende agrarische grond, beroep op verjaring en schending klachtplicht faalt, vordering strekkende tot afdracht ontvangen pacht grotendeels toegewezen, redelijke rentmeestervergoeding. Hof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9249

Zakelijke rechten

Erfdienstbaarheid

Verja...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Begroting 2020

Pacht

Bedrijfsmatig

Rentmeester

Zakelijke rechten

Erfdienstbaarheid

Opstal

Ruimtelijke Ordening

Zonnepark

Aanvullingswet grondeigendom

Geiten

Beheer landelijk gebied

PAS

Structuurbeleid

Sanering varkenshouderij

Taskforce

LNV-subsidies

Innovatie

Marktordening

Tarieven

Percelen

Natuur

Dieren

Paard

Fipronil

Boete

Vervoer

Milieurecht

Beleidsregels stikstof

Stikstof

Gewasbescherming

Fosfaatrechten

Geurhinder

Inscharing

Boetes Meststoffenwet

Intermediair

Fiscaal recht

Wet IB 2001

WOZ

Bedrijfsopvolging

Erfrecht

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Taxatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15829

Verder in 2019 nr.11

 Ontwikkelingen

Terwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noeme...

 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.[2] Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) ...

 Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

1. AanleidingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt...

 Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de...