Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 11

Inleiding

Ontwikkelingen

prof. mr. D.W. Bruil

Terwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noemen: Het Programma Vitale Varkenshouderij (september 2019); De Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2019; Een initiatief onder de titel: ‘Eerlijke vleesprijs inclusief milieukosten hard nodig, voor onze boeren en gezondheid’. Het programma Vit... ...lees meer

Artikel

Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijk...

mr. dr. H.K. Gilissen, mr. dr. ir. J.J.H. van Kempen, mr. dr. A.G. Groothuijse en prof. mr. F.M.W. van Rijswick1

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.[2] Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) wateroverlast tot gevolg.[3] Recente ervaringen, zoals de zomers van 2018 en 2019, maken echter duidelijk dat het ook kan gaan om langdurige droogte en extreme hitte, resulterend in neerslagtekorten en mogelijke schade, bijvoorbeeld door waterschaarste binnen sectoren die van voldoende zoet water afhankelijk zijn. De agrarische sector is één van die sectoren. De huidige prognoses laten... abonneren of dit artikel kopen.

Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

mr. J.S.J. Kuijer en prof. mr. G.A. van der Veen1

1. AanleidingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt. Het aantal dumpingen neemt alleen maar toe en steeds vaker wordt drugsafval ook gedumpt in bewoonde gebieden. Drugsafval wordt regelmatig aangetroffen bij afvalcontainers en bij flatgebouwen of in autobusjes die in een woonwijk zijn achtergelaten en in brand zijn gestoken. Gemeenten ruimen het drugsafval vaak direct op wegens het acute gevaar voor mens, dier en milieu. De gass... abonneren of dit artikel kopen.

Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

dr. mr. ir. M.E.G. Litjens

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de minister is lovenswaardig, maar de huidige invulling van dit wetsvoorstel brengt niets nieuws en zeker niet de gewenste duidelijkheid. Dit is de reden om het wetsvoorstel met de mededingingswetswijziging nu al te bespreken, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.De minister van LNV kan beter zelf nieuwe regelgeving ontwikkelen. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer , 16 juli 2019 (TvAR 2019/8004)

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en D.H. de Witte en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.B.M. Duenk)Met noot B. NijmanPachtovereenkomst. Pachtprijsherziening GP 11.781Herziening tegenprestatie van percelen bouw- en weiland. Herhaling vaste jurisprudentie.Beschikking in de zaak van: P-hierna te noemen: pachter- gemachtigde: A.A.T. Stoffels, Arvalis Juristen te Roermond, -tegen- de erven M, -hierna te noemen: verpachters- gemachtigde: A.A.A. van Poppel, ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 26 maart 2019 en 24 september 2019, ECLI:NL:G...

H.A. van Bommel

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel, B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot H.A. van Bommel Pacht. Fosfaatrechten. ECLI:NL:GHARL:2019:7664 [Burgerlijk Wetboek, art. 6:248 lid 1]Fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter en er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pacht... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 4 septemb...

P.P.A. Bodden

(mr. E.A. Minderhoud, voorzitter, en mr. D.A.C. Slump en mr. A. ten Veen)Met noot P.P.A. BoddenWnb-vergunning. De definitie van ‘bestaande stikstofemissie’ in verband met de ‘referentiesituatie’.[Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 8:72 derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 1.1a, Wet natuurbescherming, art.2.7, art. 2.8, tweede lid]Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Leudal het bestemmingsplan "Reparatie- en veegbestemmingsplan Buitengebied Leudal 2016" ("het plan") gewijzigd v... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen Begroting 2020Op 9 oktober 2019 is de Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 in de Tweede Kamer besproken. Het verslag is te vinden in Handelingen II 2019/20, nr. 11, item 4 en item 8.PachtBedrijfsmatigPachter heeft melkveehouderijbedrijf ingebracht in samenwerking met ander bedrijf en werkt voor dat bedrijf. Pachter tekortgeschoten in nakoming verplichtingen, omdat gepachte (als overblijvend gedeelte) niet langer voor uitoefening voor bedrijfsmatige landbouw wordt gebruikt. Rechtbank Overijssel ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2020Op vrijdag 10 januari 2020 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘stat... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS