Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 5/6

Voorwoord

Michelle de Rijke Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat van meer beschrijvende aard is.

Prof. mr. Jacques Sluysmans en mr. Nikky van Triet plaatsen kritische kanttekeningen bij de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. De auteurs toetsen of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM, nu het wetsvoorstel ervan uitgaat dat geen sprake is van de facto onteigening. Ook het uitgangspunt dat geen financiële compensatie wordt verleend aan de eigenaren van de centrales, wordt van kritische kanttekeningen voorzien.

Mrs. Cyriel Ruers en Marinus Winters verkennen in hun bijdrage ‘Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot’ het regulatoire kader voor de derdentoegang van nieuwe producenten van warmte op bestaande warmtenetten. Zij geven hun bespiegelingen zowel uit het perspectief van de Warmtewet als van de Mededingingswet en reiken een aantal aandachtspunten aan bij vrijwillige derdentoegang.

Mrs. Jos Webbink en Annelieke Beukenkamp bespreken in hun bijdrage het ontwerp voor de wijziging van de Mijnbouwwet ten behoeve van de ontwikkeling van aardwarmte waarover in de zomer van 2019 een internetconsultatie heeft plaats gevonden. Zij lichten onder meer toe waar de schoen wringt in het huidige vergunningenstelsel in de Mijnbouwwet en hoe het ontwerp hieraan tegemoet komt.

Aangezien de energietransitie in de praktijk veel raakvlakken laat zien van het milieurecht en het energierecht lag een gezamenlijke themamiddag over dit onderwerp van de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) zeer voor de hand. Mrs Jacco Karens en Jaap Lameijer doen verslag en concluderen dat kennis van beide rechtsgebieden en van het kader van wetgeving, beleid en praktijk van groot belang is.

De redactie van het NTE wenst u en de uwen fijne feestdagen!

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15890

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat va...

 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van ...

 Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, d...

 Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten wor...

 Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. H...