Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 5/6

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Elektriciteit: Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit

Elektriciteit: Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU

Elektriciteit: Decision No 07/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 19 June 2019 on the all TSO's proposal for the methodology for coordinating operational security analysis

Elektriciteit: Decision No 08/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 19 June on the all TSOs' proposal for the methodology for assessing the relevance of assets for outage coordination

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/986 van de Commissie van 7 maart 2019 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend in een meerfasenprocedure

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/987 van de Commissie van 29 mei 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 293/2012 wat betreft de monitoring van CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend in een meerfasenprocedure

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1119 van de Commissie van 28 juni 2019 betreffende de goedkeuring van de efficiënte buitenverlichting van voertuigen met behulp van lichtdioden voor gebruik in voertuigen met verbrandingsmotor en niet-extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto's uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1344 van de Commissie van 12 augustus 2019 tot instelling van een voorlopig compenserend recht op biodiesel van oorsprong uit Indonesië

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking), 35 216

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie), 35 167

Tijdelijke wet Groningen, 35 250

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld, 34 957

Klimaatwet

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee), 35092

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

Regelgeving

Duurzame ontwikkeling en beleid

Besluit van 14 juni 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met de invoering van E10-benzine en de informatieplicht van leveranciers van brandstoffen

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 juni 2019, nr. WJZ/19151750, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de invoering en openstelling van de subsidiemodule versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 juni 2019, nr. WJZ/19113828 tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband met de toevoeging van certificaten van oorsprong

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 juli 2019, nr. WJZ/ 19151179, houdende maatregelen aanpak stuwmeer schademeldingen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (Regeling Stuwmeer TCMG)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juli 2019, nr. WJZ/ 19135543, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling en het budget van subsidiemodules binnen de Topsector energieprojecten

Regeling van de Staatssecretaris van EZenK van 7 juli 2019, nr. WJZ/ 19140701, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met een tender van de Seed capital subsidiemodule specifiek voor klimaat en energie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19142134, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de wijze waarop de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen wordt berekend

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2019, nr. WJZ/ 19175891, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2019, nr. 2019-0000390399, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het opnieuw openstellen van de subsidie voor eigenaar-bewoners

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 september 2019, nr. WJZ/ 19198479, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 september 2019, nr. WJZ/ 19192416, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het najaar van 2019 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019)

Subsidieregeling LNG

ACM

Codebesluit Faciliteren marktprocessen voor afnemers op gesloten distributiesystemen (GDS)

Ontwerpbesluit tot wijziging van de codes elektriciteit

Elektriciteit: Codebesluit allocatie netverliezen gas

Besluit implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (SO-verordening), art. 141, tweede lid

Besluit implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (SO-verordening), art. 67 en art. 70, 10 juli 2019

Elektriciteit: voorstel codewijziging snelle spanningsvariaties

Elektriciteit: voorstel codewijziging uitfasering profielsegment

Elektriciteit: ontwerp codebesluit correctieprocessen

Elektriciteit: ontwerp codebesluit Definitie entrypunt en exitpunt

Elektriciteit: Codebesluit correcties en wijzigingen elektriciteitscodes

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in art. 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet, tot intrekking van de besluiten van (i) 15 september 2017 betreffende de goedkeuring van de flow-based intraday capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Centraal-West Europa regio en (ii) 28 september 2018 tot wijziging van een voorwaarde verbonden aan de goedkeuring van de intraday capaciteitsberekeningsmethologie voor de centraal-west-Europa regio bij besluit van 15 september 2017

Gas: Voorstel codewijziging Aansluitplicht gas LNB

Voorstel voor het opsplitsen van langetermijncapaciteit voor de Core regio

Gas: Ontwerp codebesluit aansluittaak regionale netbeheerders gas

Elektriciteit en Gas: Codebesluit update gebiedsindelingscodes 2019

Gas: Intrekkingsbesluit Richtlijnen gastransport 2005

Elektriciteit en Gas: Codebesluit GXX-profiel

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15896

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat va...

 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van ...

 Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, d...

 Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten wor...

 Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. H...