TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 1

De drie rijbanen van de Commissie Borstlap - Naar een nieuw, werkbaar evenwicht tussen bescherming, ordening én ruimte voor ondernemerschap!

mr. dr. J.P.H. Zwemmer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het door haar op 23 januari 2020 gepresenteerde rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ adviseert de Commissie regulering van werk (de Commissie) te komen tot een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. De door haar geadviseerde nieuwe regulering dient bij te dragen aan wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid in de manier waarop en de voorwaarden op basis waarvan gewerkt wordt. Daartoe bepleit de Commissie onder andere een stelsel waarin sprake is van drie contractvormen, door de Commissie ‘rijbanen’ genoemd, op basis waarvan een persoon tegen beloning arbeid kan verrichten. Niet de overeenkomst met de werkende maar hoe uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst tussen werkende en werkgevende bepaalt binnen welke rijbaan de arbeid wordt verricht. Als lid van de Commissie onderschrijf ik uiteraard de door haar gegeven adviezen. Dez...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.P.H. Zwemmer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16039

Verder in 2020 nr.1

 De drie rijbanen van de Commissie Borstlap - Naar een nieuw, werkbaar evenwicht tussen bescherming, ordening én ruimte voor ondernemerschap!

In het door haar op 23 januari 2020 gepresenteerde rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ adviseert de Commissie regulering van werk (de Commissie) te komen tot een integraal herontwerp van ...

 Regulering van werk, en wat er daarbij mis gaat

In mijn leven heb ik deel uitgemaakt van drie door de overheid ingestelde commissies die moesten adviseren over arbeidsrechtelijke onderwerpen. De eerste was de Commissie-Asscher die zich bezig hie...

 De mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de verplichtstelling en de nieuwe pensioencontracten - Deel I: relevante verschillen tussen verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen voor het mededingingsrecht en toetsing aan het kartelverbod

De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen dient een sociaal doel en heeft tezamen met de AOW gezorgd voor een groot aantal werkenden met toereikend inko...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het arbeidsrecht

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: Wbbg)[2] in werking getreden. Deze wet beoogt een specifiek en uniform kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen te schepp...

 Wet tegengaan ontwijking WNT: wordt ontwijking tegengegaan?

Op 1 januari 2020 was de Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) zeven jaar van kracht. In deze zeven jaar is de WNT viermaal ingrijpend gewijzigd,[2] is een wetsvoorstel om de reikwijdte van de WNT uit ...

 De implementatie van de gewijzigde Detacheringsrichtlijn in Nederland

In de zomer van 2020 zullen enkele arbeidsrechtelijke regels veranderen die de rechtspositie regelen van buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. De Detacherings...

 Kroniek bankentuchtrecht 2018–2019

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen twee jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, bes...