TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 1

De mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de verplichtstelling en de nieuwe pensioencontracten - Deel I: relevante verschillen tussen verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen voor het mededingingsrecht en toetsing aan het kartelverbod

mr. M.J.C.M. van der Poel1

De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen dient een sociaal doel en heeft tezamen met de AOW gezorgd voor een groot aantal werkenden met toereikend inkomen vanaf de pensioendatum. Het pensioenstelsel wordt opgefrist met twee nieuwe pensioencontracten die beter aansluiten bij de tijdgeest, mits er voldoende zekerheid is dat de verplichtstelling mededingingsrechtelijk houdbaar blijft. In deel I van deze publicatie worden de verschillen tussen de verplichtstellingen voor bedrijfstakpensioenfondsen en uitvoerders van beroepspensioenregelingen die relevant zijn voor

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

de toets aan het mededingingsrecht besproken in de delen I en II. In deel I wordt voorts getoetst aan het kartelverbod. De collectieve overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de Bpf-verplichtstelling vallen naar aard en doel buiten de reikwijdte van het kartelverbod. De besluiten van beroepspensioenverenigingen die ten grondslag liggen aan de verplichte deelneming moeten wél worden getoetst aan het kartelverbod. Doordat de kosten van de pensioenregeling nauwelijks effect hebben op de totale prijsstructuur van zelfstandige beroepsgenoten wordt de mededinging echter niet merkbaar beperkt en is geen sprake van strijd met het kartelverbod. De introductie van de nieuwe pensioencontracten en het bijbehorende fiscale kader zal op zichzelf hierin geen wijziging brengen. Monitoring op effect ten aanzien van de totaalprijs wordt wel aanbevolen. In deel II van deze publicatie zal worden getoetst of uitvoering van de nieuwe pensioencontracten kan leiden tot strijd met het verbod op misbruik van machtspositie en/of het vervallen van de mededingingsrechtelijke rechtvaardiging voor de monopoliepositie van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en uitvoerders van verplichte beroepspensioenregelingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond vraagstelling: introductie nieuwe pensioencontracten en houdbaarheid verplichtstelling

2.1. De nieuwe pensioencontracten en de potentiële afname van solidariteit

2.2. De houdbaarheid van de verplichtstelling, óók voor beroepspensioenregelingen

3. Werking verplichtstelling en verschillen tussen verplichte deelneming fonds of regeling

3.1. De Bpf-verplichtstelling voor werknemers en zelfstandigen: uitvoering door één bedrijfstakpensioenfonds

3.2. De Wvb-verplichtstelling voor beroepsgenoten: beroepsvereniging kiest één pensioenuitvoerder

3.3. Consequenties verplichte deelneming: dubbele verplichtstelling

4. Het sociale doel van de verplichtstelling versus beperking van de vrije marktwerking

4.1. Beperking van de vrije marktwerking: overeenkomsten en verschillen tussen de verplichtstellingen

4.2. Voorrang van het EU-mededingingsrecht en de verplichtstelling

5. Het kartelverbod

5.1. Collectieve overeenkomst tussen sociale partners betreffende pensioen: buiten reikwijdte kartelverbod

5.2. Verplichtstellingsbesluit Minister niet in strijd met nuttig effectregel

5.3. Besluit beroepspensioenvereniging betreffende pensioen valt onder kartelverbod, maar geen merkbare beperking

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J.C.M. van der Poel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16041

Verder in 2020 nr.1

 De drie rijbanen van de Commissie Borstlap - Naar een nieuw, werkbaar evenwicht tussen bescherming, ordening én ruimte voor ondernemerschap!

In het door haar op 23 januari 2020 gepresenteerde rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ adviseert de Commissie regulering van werk (de Commissie) te komen tot een integraal herontwerp van ...

 Regulering van werk, en wat er daarbij mis gaat

In mijn leven heb ik deel uitgemaakt van drie door de overheid ingestelde commissies die moesten adviseren over arbeidsrechtelijke onderwerpen. De eerste was de Commissie-Asscher die zich bezig hie...

 De mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de verplichtstelling en de nieuwe pensioencontracten - Deel I: relevante verschillen tussen verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen voor het mededingingsrecht en toetsing aan het kartelverbod

De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen dient een sociaal doel en heeft tezamen met de AOW gezorgd voor een groot aantal werkenden met toereikend inko...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het arbeidsrecht

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: Wbbg)[2] in werking getreden. Deze wet beoogt een specifiek en uniform kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen te schepp...

 Wet tegengaan ontwijking WNT: wordt ontwijking tegengegaan?

Op 1 januari 2020 was de Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) zeven jaar van kracht. In deze zeven jaar is de WNT viermaal ingrijpend gewijzigd,[2] is een wetsvoorstel om de reikwijdte van de WNT uit ...

 De implementatie van de gewijzigde Detacheringsrichtlijn in Nederland

In de zomer van 2020 zullen enkele arbeidsrechtelijke regels veranderen die de rechtspositie regelen van buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. De Detacherings...

 Kroniek bankentuchtrecht 2018–2019

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen twee jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, bes...