TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
prof. mr. S. Klosse
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. A.L. Mertens
mr. dr. Nuna Zekic
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

Artikel

De drie rijbanen van de Commissie Borstlap - Naar een nieuw, werkbaar evenwic...

mr. dr. J.P.H. Zwemmer1

In het door haar op 23 januari 2020 gepresenteerde rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ adviseert de Commissie regulering van werk (de Commissie) te komen tot een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. De door haar geadviseerde nieuwe regulering dient bij te dragen aan wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid in de manier waarop en de voorwaarden op basis waarvan gewerkt wordt. Daartoe bepleit de Commissie onder andere een stelsel waarin sp... abonneren of dit artikel kopen.

Regulering van werk, en wat er daarbij mis gaat

mr. R.A.A. Duk1

In mijn leven heb ik deel uitgemaakt van drie door de overheid ingestelde commissies die moesten adviseren over arbeidsrechtelijke onderwerpen. De eerste was de Commissie-Asscher die zich bezig hield met (beperkingen te stellen aan) het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, de tweede de Commissie-Rood die adviseerde over een preventief of een repressief stelsel van ontslagrecht en de derde de Commissie-Boot, die in kaart moest brengen wat er was misgegaan bij de uitvoering van de Wet DBA. De deelname aan het werk van die commissies was een gemengd genoegen: e... abonneren of dit artikel kopen.

De mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de verplichtstelling en de nieuwe...

mr. M.J.C.M. van der Poel1

De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen dient een sociaal doel en heeft tezamen met de AOW gezorgd voor een groot aantal werkenden met toereikend inkomen vanaf de pensioendatum. Het pensioenstelsel wordt opgefrist met twee nieuwe pensioencontracten die beter aansluiten bij de tijdgeest, mits er voldoende zekerheid is dat de verplichtstelling mededingingsrechtelijk houdbaar blijft. In deel I van deze publicatie worden de verschillen tussen de verplichtstellingen voor bedrijfstakpensioenfondsen en uitvoerders van beroepspensioenregelingen die rel... abonneren of dit artikel kopen.

Bescherming van bedrijfsgeheimen in het arbeidsrecht

mr. dr. E. van Vliet en mr. dr. P.J. van der Korst1

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: Wbbg)[2] in werking getreden. Deze wet beoogt een specifiek en uniform kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen te scheppen. Het gaat bij deze bedrijfsgeheimen om een breed scala van informatie, waaronder knowhow en vertrouwelijke financiële en operationele bedrijfsgegevens. Deze bijdrage is tot stand gekomen door een samenwerking van twee auteurs, die de Wbbg vanuit verschillende perspectieven benaderen: het contractuele en het arbeidsrechtelijke perspectief. Allereerst geeft Van der Korst in de paragrafen 1 tot en... abonneren of dit artikel kopen.

Wet tegengaan ontwijking WNT: wordt ontwijking tegengegaan?

mr. E. Hagendoorn1

Op 1 januari 2020 was de Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) zeven jaar van kracht. In deze zeven jaar is de WNT viermaal ingrijpend gewijzigd,[2] is een wetsvoorstel om de reikwijdte van de WNT uit te breiden voorgesteld en ingetrokken,[3] waarna een vrijwel gelijkluidend wetsvoorstel om de reikwijdte alsnog uit te breiden is ingediend. Dit laatste voorstel ligt tot op heden ‘op de plank’.[4] Naast deze wetswijzigingen worden ook jaarlijks ‘kleinere’ wijzigingen doorgevoerd door aanpassing van de Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT.[5] De evaluatie naar de doeltreffendheid, do... abonneren of dit artikel kopen.

De implementatie van de gewijzigde Detacheringsrichtlijn in Nederland

mr. dr. E.J.A. Franssen1

In de zomer van 2020 zullen enkele arbeidsrechtelijke regels veranderen die de rechtspositie regelen van buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. De Detacheringsrichtlijn[2] kan op dergelijke werknemers van toepassing zijn en regelt dat in geval van tijdelijke grensoverschrijdende terbeschikkingstelling een bepaalde harde kern van arbeidsvoorwaarden van het tijdelijke werkland geldt voor deze werknemers. De Detacheringsrichtlijn is in 2018 gewijzigd.[3] Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste is de situatie op de Europese arbeidsma... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek bankentuchtrecht 2018–2019

mr. V. Gerlach1

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen twee jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, beslissingen om geen tuchtklacht aanhangig te maken, schikkingen en sepots. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS