TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 1

De implementatie van de gewijzigde Detacheringsrichtlijn in Nederland

mr. dr. E.J.A. Franssen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de zomer van 2020 zullen enkele arbeidsrechtelijke regels veranderen die de rechtspositie regelen van buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. De Detacheringsrichtlijn2 kan op dergelijke werknemers van toepassing zijn en regelt dat in geval van tijdelijke grensoverschrijdende terbeschikkingstelling een bepaalde harde kern van arbeidsvoorwaarden van het tijdelijke werkland geldt voor deze werknemers. De Detacheringsrichtlijn is in 2018 gewijzigd.3 Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste is de situatie op de Europese arbeidsmarkt erg veranderd sinds 1996. Er zijn veel meer lidstaten bijgekomen en er zijn grotere loonverschillen tussen de lidstaten dan in 1996 het geval was. Ten tweede wil de EU-wetgever trachten een betere balans te vinden tussen enerzijds het vrij verkeer van diensten en een gelijk speelveld voor ondernemingen, en anderzijds de bescherming van gedetacheerde werknemers.4 In hoofdlijnen zien de wijzig...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De wijzigingen in de WagWeu

2.1. Uitgebreidere harde kern na 12 maanden detachering

2.2. Doorlening

3. De wijzigingen in de Wml

4. De wijzigingen in de Waadi

5. De wijzigingen in de Wet AVV

6. De relatie tussen de Waadi en de Wet AVV

7. Samenvatting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. E.J.A. Franssen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16044

Verder in 2020 nr.1

 De drie rijbanen van de Commissie Borstlap - Naar een nieuw, werkbaar evenwicht tussen bescherming, ordening én ruimte voor ondernemerschap!

In het door haar op 23 januari 2020 gepresenteerde rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ adviseert de Commissie regulering van werk (de Commissie) te komen tot een integraal herontwerp van ...

 Regulering van werk, en wat er daarbij mis gaat

In mijn leven heb ik deel uitgemaakt van drie door de overheid ingestelde commissies die moesten adviseren over arbeidsrechtelijke onderwerpen. De eerste was de Commissie-Asscher die zich bezig hie...

 De mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de verplichtstelling en de nieuwe pensioencontracten - Deel I: relevante verschillen tussen verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen voor het mededingingsrecht en toetsing aan het kartelverbod

De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen dient een sociaal doel en heeft tezamen met de AOW gezorgd voor een groot aantal werkenden met toereikend inko...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het arbeidsrecht

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: Wbbg)[2] in werking getreden. Deze wet beoogt een specifiek en uniform kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen te schepp...

 Wet tegengaan ontwijking WNT: wordt ontwijking tegengegaan?

Op 1 januari 2020 was de Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) zeven jaar van kracht. In deze zeven jaar is de WNT viermaal ingrijpend gewijzigd,[2] is een wetsvoorstel om de reikwijdte van de WNT uit ...

 De implementatie van de gewijzigde Detacheringsrichtlijn in Nederland

In de zomer van 2020 zullen enkele arbeidsrechtelijke regels veranderen die de rechtspositie regelen van buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. De Detacherings...

 Kroniek bankentuchtrecht 2018–2019

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen twee jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, bes...