Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

mr. A. de Fouw en mr. K. Keij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA). Op 4 december 2019 is een nota van wijziging ontvangen door de Tweede Kamer, waarin nog enkele wijzigingen op het eerder ingediende wetsvoorstel zijn voorgesteld. De WHOA heeft betrekking op een nieuwe insolventieprocedure, die het mogelijk maakt voor een schuldenaar om buiten faillissement en surseance zijn schulden te saneren door middel van een onderhands akkoord. Dit akkoord zou kunnen inhouden dat alle of een deel van de schuldeisers hun vorderingen deels of helemaal niet betaald zullen krijgen, waarbij aan de schuldenaar finale kwijting wordt verleend. Het akkoord kan door de rechtbank worden goedgekeurd (‘gehomologeerd’), waarna (ook) schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd daaraan zijn gebonden. Het betreft (derhalve) ee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het doel van de WHOA

3. De werking van de WHOA

3.1. Ingangscriterium WHOA

3.2. Inhoud akkoord

3.3. Voorwaarden voor homologatie

3.4. Afwijzing homologatieverzoek

4. Betekenis voor het huurrecht

4.1. Rechtspraak

4.2. Onvoorziene omstandigheden

4.3. Rechtsverwerking

4.4. Hudson’s Bay

4.5. Onderhands akkoord

4.6. Opzegging

4.7. Leegstandsschade

4.8. ‘Ipso-factoclausules’

4.9. Wijzigingen rechten van de verhuurder na totstandkoming van een akkoord

4.10. Huurder en verhuurder?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. de Fouw en mr. K. Keij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16097

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...