Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

mr. F. van Westrhenen en mr. drs. M.W.J. Jongmans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als een concessieopdracht, omdat daarin een exploitatieverplichting was opgenomen.2 In de commentaren op deze uitspraak in de huurrechtelijke literatuur is al in gegaan op de vraag of deze kwalificatie correct was en meer in het bijzonder of de kantonrechter art. 6:215 BW en de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent gemengde overeenkomsten juist toepaste. Gelderman en Vermeulen gingen reeds in op enige aanbestedingsrechtelijke aspecten van de uitspraak.3 In deze bijdrage trachten wij uit een te zetten waarom het huurrecht en het aanbestedingsrecht elkaar in de praktijk mogelijk vaker zullen ontmoeten dan tot dusver werd aangenomen en welke juridische complicaties dit met zich mee kan brengen. In dat kader ontkomen wij er niet aan om (slechts) in grote lijnen de ratio en werkin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

2.1. Aanbestedingswet 2012

2.2. Aanbestedende dienst

2.3. Aanbestedingsplichtige opdracht

2.4. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

3. Aanbestedingsplicht bij huurovereenkomsten?

3.1. Aanbestedende dienst als huurder

3.2. Aanbestedende dienst als verhuurder

4. Consequenties aanbestedingsplicht voor huurovereenkomsten

4.1. Rechtsbescherming

4.2. Duur van een concessieopdracht in beginsel beperkt tot vijf jaar

4.3. Wezenlijke wijziging van de overeenkomst niet toegestaan

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F. van Westrhenen en mr. drs. M.W.J. Jongmans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16098

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...