Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. van Schoonhoven-Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en de rest van de wereld) volledig in zijn greep. Door de overheid zijn drastische maatregelen genomen waardoor horecagelegenheden, sportscholen, bioscopen, musea en theaters verplicht gesloten zijn. Daarnaast hebben veel winkelketens zelf besloten om hun deuren tijdelijk te sluiten omdat er nauwelijks winkelend publiek is en worden ook veel kantoorgebouwen slechts beper... ...lees meer

Artikel

Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huur...

mr. B.N. Cammelbeeck1

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht. In dit artikel wordt eerst op hoofdlijnen het leerstuk van de onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid van art. 6:174 BW uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de onderlinge samenloop tussen beide grondslagen van aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid die voortvloeit uit art. 7:208 BW. Tot slot wordt ingegaan op de mogelijkheid van de verhuurder om deze wettelijke aansprakelijkheid ... abonneren of dit artikel kopen.

Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

mr. E.H.H. Schelhaas1

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zijn van derdenwerking. Derdenwerking houdt in dat een overeenkomst ook voor een niet daarbij betrokken partij rechten of verplichtingen kan inhouden. Dit artikel volgt op het in het vorige nummer van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht’ van R.J.Q. Klomp.[2] Samenhangende rechtsverhoudingen zijn een vorm van derdenwerking. In dit ar... abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wi...

mr. A. de Fouw en mr. K. Keij1

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA). Op 4 december 2019 is een nota van wijziging ontvangen door de Tweede Kamer, waarin nog enkele wijzigingen op het eerder ingediende wetsvoorstel zijn voorgesteld. De WHOA heeft betrekking op een nieuwe insolventieprocedure, die het mogelijk maakt voor een schuldenaar om buiten faillissement en surseance zijn schulden te saneren door middel van een onderhands akko... abonneren of dit artikel kopen.

Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

mr. F. van Westrhenen en mr. drs. M.W.J. Jongmans1

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als een concessieopdracht, omdat daarin een exploitatieverplichting was opgenomen.[2] In de commentaren op deze uitspraak in de huurrechtelijke literatuur is al in gegaan op de vraag of deze kwalificatie correct was en meer in het bijzonder of de kantonrechter art. 6:215 BW en de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent gemengde overeenkomsten juist toepaste. Gelderman en Vermeulen gingen r... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam (kort geding), 14 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1668 (TvHB 20...

K.J.M. Corten

Met noot van K.J.M. CortenSamenvattingBeëindiging, kort geding, huur van bedrijfsruimte, ontruiming, uitvoerbaar bij voorraad, nieuwe omstandigheid, last onder dwangsom RvR 2020/9Indien de rechter een huurder veroordeelt tot ontruiming van de door de huurder gehuurde bedrijfsruimte, naar aanleiding van een beëindigingsvordering van diens verhuurder, wordt deze veroordeling in beginsel niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard ingevolge het bepaalde in art. 7:295 lid 1 BW. De uitvoerbaarheid bij voorraad kan vervolgens alsnog in (onder meer) kort g... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 7 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:74...

J.R.M. Nelen

Met noot van J.R.M. NelenSamenvattingVloeroppervlakte, gebrekenNa ingangsdatum van de huurovereenkomst constateert de huurder dat het gehuurde kleiner is dan de in de huurovereenkomst opgenomen verhuurbaar vloeroppervlakte. Het hof is, evenals de kantonrechter, van oordeel dat de huurder voor het sluiten van de huurovereenkomst een voldoende en volledige indruk had dan wel heeft kunnen vormen van de omvang van het gehuurde en dat de huurder wist dat er geen sprake was van een NEN 2580 meting. De onjuiste passage in de huurovereenkomst betreffend... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Den Haag, 3 december 2019 , ECLI:NL:RBDHA:2019:13063 Eiseres/KIN ...

J.A. le Clercq en S.A.A. van der Reep

Met noot van J.A. le Clercq en S.A.A. van der ReepSamenvattingZekerheden, uitleg garantiebepaling, vervallen concerngarantieIn een huurovereenkomst met betrekking tot winkelruimte is opgenomen dat de aandeelhouder van de huurder zich naast de huurder tot hoofdelijke medeschuldenaar verklaart voor alle verplichtingen voorvloeiende uit de huurovereenkomst, zelfs nadat de huurder ophoudt partij bij de huurovereenkomst te zijn. Tevens is opgenomen dat indien deze aandeelhouder niet langer enig aandeelhouder van de huurder is, de concerngarantie word... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland (kort geding), 5 december 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5952...

Th.S.M. Fraai

Met noot van Th.S.M. FraaiSamenvattingBeëindiging, duur, ontruiming, opzegging, partij, totstandkomingDe huurder heeft een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW gehuurd. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder het gehuurde met ingang van 1 april 2018 mag gebruiken. Verder is in de huurovereenkomst opgenomen dat deze jaarlijks wordt verlengd, tenzij er voor 1 oktober van het betreffende jaar een opzegging heeft plaatsgevonden. De huur is volgens de huurovereenkomst enkel verschuldigd over de maanden april tot en met augustus van het betreffe... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Overheidsmaatregelen Covid-19[2]Een van de overheidsmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen. Per 30 maart 2020 is deze maatregel uitgebreid en kunnen ook andere groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkel... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot1

Hof21. Gerechtshof Amsterdam 14 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1668 (beëindiging, kort geding, huur van bedrijfsruimte, ontruiming, uitvoerbaar bij voorraad, nieuwe omstandigheid, last onder dwangsom) (mr. K.J.M. Corten)[2]Indien de rechter een huurder veroordeelt tot ontruiming van de door de huurder gehuurde bedrijfsruimte, naar aanleiding van een beëindigingsvordering van diens verhuurder, wordt deze veroordeling in beginsel niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard ingevolge het bepaalde in art. 7:295 lid 1 BW. De uitvoerbaarheid bij voorraad k... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS