Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 6

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Beëindiging

Art. 7:370 lid 1 onder e BW. Pachtbeëindiging wegens bestemmingswijziging (wonen). Gemeente wil pacht beëindigen maar onteigent niet de naastgelegen eigendomsgronden in het plan. Misbruik van bevoegdheid? Het hof oordeelt dat daar geen sprake van is. Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3724

Subsidie

Tijdens de voorafgaande beëindigingsprocedure, waarbij de pachtovereenkomst is beëindigd, heeft pachter tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de pachtgronden. De verpachter heeft toen een natuursubsidie op de pachtgronden aangevraagd. Pachter vraagt schadevergoeding, onder meer omdat zijn eigen natuursubsidie is ingetrokken en hij de al betaalde subsidie moet terugbetalen. Het hof oordeelt dat het handelen van de verpachter (in gebruik nemen pachtgronden en aanvragen subsidie) niet de oorzaak is van de intrekking en de verplichting tot terugbetaling van de subsidie door de pachte...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Beëindiging

Subsidie

Gebruikersovereenkomst

Zakelijke rechten

Visrechten

Belemmeringenwet

Erfdienstbaarheid

Gedoogplicht

Ruimtelijke Ordening

Omgevingswet

Bestemmingsplan

Zonnepark

Landinrichting

Notaris

Beheer landelijk gebied

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Stikstof

Vogel- en Habitatrichtlijn

Natura 2000

Structuurbeleid

AVV

Marktordening

Percelen

Dieren

Kippen

Fipronil

Nertsen

Q-koorts

Planten

Mededeling

Milieurecht

Besluit gebruik meststoffen

Meststoffenwet

Milieuvergunning

Boete

Mestbeleid

Lozing

Gewasbescherming

Stikstofexcretie

Fosfaatreductieplan

Fosfaatrechten

Rechtspersonen

Maatschap

Fiscaal recht

WOZ

Diversen

Wet openbaarheid bestuur

Beslaglegging

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16174

Verder in 2020 nr.6

 SARS-CoV-2 bij nertsen

Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek bij verschillende nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. Er werd direct onde...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke regelingen

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinr...

 Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mo...

 Onvoorziene omstandigheden

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in...