Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

SARS-CoV-2 bij nertsen

mr. H.A. van Bommel

Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek bij verschillende nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. Er werd direct onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Enkele medewerkers bij beide bedrijven hadden verschijnselen van het coronavirus. Er werd van uitgegaan dat sprake was van besmetting van mens op dier. Er waren op dat moment volgens de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid Welzijn en Sport geen aanwijzingen dat landbouwdieren of huisdieren een ... ...lees meer

Artikel

Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke r...

mr. ing. J. Heinen1

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinrichtingsproject in afzonderlijke artikelen worden behandeld. In 2017 kwam het inrichtingsplan aan de orde en in 2018 het ruilplan. Thans is de financiële afwikkeling via de zogenaamde ‘lijst der geldelijke regelingen’ aan de beurt. abonneren of dit artikel kopen.

Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

mr. drs. Liesbeth van Leijen1

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mobiliteit aan toevoegen. Veel van deze agendapunten hebben met grond te maken. Als men die grond voor een bepaald doel wil aanwenden voor die toekomst, dan moet die grond daarvoor ook beschikbaar zijn. Als grond door verjaring niet meer beschikbaar is voor de eigenaar (zeker als dat de overheid is), is er een probleem. abonneren of dit artikel kopen.

Onvoorziene omstandigheden

mr. dr. P.S. Bakker1

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in vrijheid zijn wilsverklaring strekkende tot contractuele gebondenheid heeft afgelegd, mag worden geëist dat het zich verantwoordelijk weet voor zijn handelwijze en gebondenheid aan het overeengekomene aanvaardt: ‘een man een man, een woord een woord’.[3] Niettemin wordt in onze rechtsorde eveneens onderkend dat er grenzen zijn aan de contractuele gebondenheid en dat soms als gevo... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 juli 2018,  ECLI:NL:GHARL:2018:6293 (X/To...

Zie noot onder 8027

(mrs. Th.C.M. Willemse, B.J.H. Hofstee en H.L. Wattel en de deskundige leden mr.ing. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen) Met noot onder 8027 Pachtovereenkomst. Bedrijfsmatig gebruik. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:312, art. 7:369 lid 1; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 131] De vraag die in het hoger beroep moet worden beantwoord is of de pachter een agrarische onderneming drijft die voldoet aan de eisen van bedrijfsmatig gebruik. Het hof oordeelt dat op basis van de door de pachter verstrekte bedrijfsgegevens ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hoge Raad, 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1782 (X/Torcksveen) (T...

B. Nijman

(mrs. A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff; conclusie mr. A-G Wesseling-van Gent) Met noot B. NijmanPachtovereenkomst.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:312; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 353 lid 1; Wet Ruimtelijke Ordening, art. 81 lid 1]Beëindiging pachtovereenkomst door verpachter. Geen bedrijfsmatige exploitatie van een agrarische onderneming; Vordering tot schadevergoeding in reconventie voor het eerst ingesteld in hoger beroep. ArrestIn de zaak van[... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer , 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1782 (GP 11...

Zie noot onder 8029

(mrs. Th.C.M. Willemse, mr. B.J.H. Hofstee en R.W.E. van Leuken en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)Zie noot onder 8029 Goedkeuring reguliere pachtovereenkomst met kortere duur GP 11.805[Burgerlijk Wetboek, art. 7:322 lid 2, art. 7:325 leden 1, 3 en 4]De (reguliere) pachtovereenkomst (tuinland met opstallen) is aangegaan voor de duur van drie jaar en bevat een bepaalde einddatum. De plannen van verpachtster om het gebied, waarin het gepachte ligt, te reconstrueren zijn bijzondere omstandigheden zoa... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer , 18 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1782 (GP 11...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, mr. B.J.H. Hofstee en R.W.E. van Leuken en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)Met noot B. NijmanGoedkeuring reguliere pachtovereenkomst met kortere duur. Ontvankelijkheid. GP 11.798[Burgerlijk Wetboek, art. 7:325 leden 3, 4, 6 en 7; Uitvoeringswet grondkamers, art. 36 leden 1 en 2; Uitvoeringsbesluit pacht, art. 28 leden 1 en 2]De (reguliere) pachtovereenkomst van partijen is aangegaan voor een kortere duur (zes jaar) dan de wettelijke duur (twaalf jaar) en die kortere duur be... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:719 (De Staa...

W.J.E. Van der Werf

(mrs. C.E. du Perron, M.J. Kroeze en F.J.P. Lock) Met noot W.J.E. Van der WerfAgrarische erfpacht en heruitgifte[Algemene wet bestuursrecht, art. 4:84; Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1]Agrarische erfpacht en heruitgifte; vertrouwensbeginsel; kortingen op canon tijdens oorspronkelijke erfpachtperiode wegens afwijkende perceelvorm en excentrische ligging van de bedrijfsgebouwen. Had de Staat bij heruitgifte weer korting moeten toepassen? Slagende motiveringsklachten. BESCHIKKINGIn de zaak van abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

PachtBeëindigingArt. 7:370 lid 1 onder e BW. Pachtbeëindiging wegens bestemmingswijziging (wonen). Gemeente wil pacht beëindigen maar onteigent niet de naastgelegen eigendomsgronden in het plan. Misbruik van bevoegdheid? Het hof oordeelt dat daar geen sprake van is. Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3724SubsidieTijdens de voorafgaande beëindigingsprocedure, waarbij de pachtovereenkomst is beëindigd, heeft pachter tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de pachtgronden. De verpachter heeft toen ee... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Natuurschoonwet (NSW)Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW bevat diverse fiscale faciliteiten om het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon op in Nederland gelegen landgoederen te bevorderen. In deze cursus zal worden ingegaan op de NSW, nu en in de toekomst. De juridische en fiscale aspecten van een NSW-landgoed (voorwaarden, definities, fiscale faciliteiten) zullen worden behandeld. Ook zal worden stilgestaan bij de evaluatie/internetconsultatie van de NSW.Deelnemers ontvangen voorafgaand aan... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS