Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 3

De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

mr. dr. S. Brinkhoff1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.2 Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol zijn twee belangrijke doelen van deze wet.3 Via een aantal wettelijk vastgelegde plichten tot inlichting en medewerking, op basis waarvan de gefailleerde gegevens moet overleggen aan de curator, wordt expliciet de fraudesignalerende rol van de curator vastgelegd. Concreet wordt die rol zichtbaar in het tweede lid van art. 68 Faillissementswet (Fw), op basis waarvan de curator geacht wordt te bezien of sprake is van onregelmatigheden. Dit kunnen ook strafrechtelijke onregelmatigheden zijn als vermoedens rijzen dat de gefailleerde zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. In een dergelijk geval kan de curator, terwijl hij de (insolventie-) rechter-commissaris van dit alles op de hoogte brengt, besluiten een strafrechtelijke aangifte te doen. Deze aangifte zal vergezeld...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het door de curator afdwingen van informatie van de gefailleerde

3. Het recht van de gefailleerde om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling

4. De door de curator aangeleverde informatie in het strafproces

5. De (mogelijke) sanctie van de strafrechter

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. S. Brinkhoff1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16219

Verder in 2020 nr.3

 De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de...

 De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.[2] Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol z...

 De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandighede...

 NOW-perikelen in faillissement

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen ...