Tijdschrift voor Curatoren

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Artikel

De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere be...

mr. K.M. Sixma en mr. J. Opstroom1

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandigheden vereist. Daarbij moet met name gedacht worden aan samenspanning met de betaalde schuldeiser of een persoonlijke belang van de bestuurder. Voor de vaststelling dat het faillissement onafwendbaar is, is het enkele feit dat het faillissement reeds was aangevraagd door de bestuurder niet voldoende. abonneren of dit artikel kopen.

NOW-perikelen in faillissement

mr. R. Wijn1

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen vanwege de verstrekkende maatregelen die van overheidswege noodzakelijk bleken ter beteugeling van het Covid-19 coronavirus. De regeling is, kort gezegd, samen met een aantal andere regelingen bedoeld om werkgevers in staat te stellen om het hoofd boven water te houden, ondanks de verstrekkende maatregelen die van overheidswege zijn genomen om het virus onder controle te krijgen.Het betr... abonneren of dit artikel kopen.

De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

mr. dr. S. Brinkhoff1

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.[2] Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol zijn twee belangrijke doelen van deze wet.[3] Via een aantal wettelijk vastgelegde plichten tot inlichting en medewerking, op basis waarvan de gefailleerde gegevens moet overleggen aan de curator, wordt expliciet de fraudesignalerende rol van de curator vastgelegd. Concreet wordt die rol zichtbaar in het tweede lid van art. 68 Faillissementswet (Fw), op basis waarvan de curator geacht w... abonneren of dit artikel kopen.

De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak i...

mr. A. Gras en mr. K. van Overloop1

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport. Ook werd de literatuur besproken en de relevante rechtspraak en kwamen zij in 2017 tot de conclusie dat het erop leek dat het ‘wapen’ van art. 2:216 lid 2 BW niet erg vaak ter hand werd genomen en dat curatoren zich eerder zouden beroepen op de faillissementspauliana. Thans zijn er drie jaren verstreken en is het interessant om te bezien of er sprake is van nieuwe j... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Help, een boedeloverschot: wie vereffent het surplus? - Annotatie bij HR 24 ...

mr. M.C. van Genugten1

In het hier besproken arrest geeft de Hoge Raad meer duidelijkheid over de taak van de curator in het geval er voldoende middelen in de boedel aanwezig zijn om alle geverifieerde schuldeisers te voldoen. De vraag is of de curator in dat geval zijn beheers- en vereffeningstaak ex art. 68 Fw mag blijven uitoefenen ten behoeve van niet-verifieerbare schuldeisers (bijvoorbeeld in het kader van rentevorderingen) of aandeelhouders die recht hebben op een eventueel boedeloverschot. Alhoewel een situatie waarbij de boedel voldoende bevat om alle geverifieerde schuldeisers ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak april en mei 2020

mr. J. WindRechtbank Midden-Nederland 8 april 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1362Aan X BV is (voorlopige) surseance van betaling verleend. Tijdens de verificatievergadering, waarin ook over een (op 24 februari 2020 ter griffie gedeponeerd) (ontwerp)akkoord werd gestemd zijn 12 crediteuren verschenen. Vóór het akkoord hebben 8 crediteuren gestemd (afgerond 57% van de totale schuldenlast). De 4 overige crediteuren hebben tegen het akkoord gestemd. De rechter-commissaris heeft toen geconstateerd dat het akkoord was aangenomen.Het akkoord houdt in dat de... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS