Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 9

Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020

mr. H. Zeilmaker1

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening’ heb ik de gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht en het instrument onteigening besproken, en wel voor de scenario’s dat nieuwe turbines tegen de wil van grondeigenaren moeten worden gerealiseerd en bestaande turbines tegen de wil van de turbine-eigenaar/-exploitant moeten worden verwijderd. Sinds

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

het uitbrengen van het preadvies in maart 2018 is er de nodige interessante rechtspraak verschenen en is er zelfs een wetsvoorstel aanhangig dat voorziet in een gebruiksvergoeding voor de grondeigenaren. Alle reden voor een overzicht van de ontwikkelingen sinds maart 2018.Windturbines: oud en nieuwIn dit artikel heb ik net als in het preadvies twee perspectieven op het netvlies. In de eerste plaats het perspectief van de grondeigenaar die zich verzet tegen de plaatsing van een nieuwe turbine op zijn grond of vaker, tegen de wiekoverslag over zijn grond afkomstig van de turbine op de grond van de buurman. In de tweede plaats het perspectief van de eigenaar/exploitant van een (of meer) bestaande turbine(s) die moeten worden gesaneerd om plaats te maken voor een nieuw, meestal door de concurrent te exploiteren, windpark.In dit artikel houd ik de volgorde van het preadvies uit 2018 aan. Ik bespreek dus eerst de ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van de plaatsing van nieuwe turbines (par. 1) en daarna de sanering van bestaande turbines (par. 2). Tot slot bespreek ik het wetsvoorstel (consultatieversie) voor een gebruiksvergoeding.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Plaatsing nieuwe turbines

1.1. Rechtspraak realisering nieuwe turbines

1.2. Afdeling bestuursrechtspraak over de gedoogplicht BP ten behoeve van de realisering van windturbines

1.3. Uitspraak kort geding over Windpark Wieringermeer

1.4. Schadevergoeding bij gedoogplicht

1.5. Gedoogplicht windpark in Omgevingswet: een gebruiksvergoeding voor de gedoogplicht voor windturbines

2. Saneren bestaande turbines: afdwingen medewerking grondeigenaar/exploitant

2.1. Verwijderen bestaande turbines

2.2. Onteigening bestaande windturbines

2.3. Schadeloosstelling

3. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H. Zeilmaker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16314

Verder in 2020 nr.9

 We modderen voort

In het juli/augustusnummer van dit tijdschrift stelde Bruil de vraag ‘Hoe verder met de pacht’? Helaas geeft de wetgever nog steeds geen antwoord op die vraag. Bij het opnemen van de p...

 Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsbl...

 Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogpli...

 Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedr...