Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 9

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

We modderen voort

mr. E.H.M. Harbers

In het juli/augustusnummer van dit tijdschrift stelde Bruil de vraag ‘Hoe verder met de pacht’? Helaas geeft de wetgever nog steeds geen antwoord op die vraag. Bij het opnemen van de pachtregelgeving in het Burgerlijk Wetboek in 2007 kondigde de minister aan dat er in overleg met de praktijk een meer fundamentele herziening zou worden voorbereid. De wetswijziging werd destijds in anderhalf jaar door de Tweede en Eerste Kamer geloodst, onder meer omdat er een oplossing gevonden moest worden voor de aflopende mogelijkheid om eenmalige pachtovereenkomsten te sluiten (in ... ...lees meer

Artikel

Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

mr. ing. J. Heinen1

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsblok – het blok is het gebied waar de herverkaveling plaatsvindt – veel minder. Zo ervoer de eigenaar van het buiten de herverkaveling gelegen heersende erf dat als gevolg van een herverkaveling de erfdienstbaarheid (recht van weg) waarmee het dienende erf was belast, was komen te vervallen. De zaak speelde voor het Hof Arnhem-Leeuwarden en bevat enkele interessante aspecten die ik in deze bijdrage... abonneren of dit artikel kopen.

Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigeni...

mr. H. Zeilmaker1

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening’ heb ik de gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht en het instrument onteigening besproken, en wel voor de scenario’s dat nieuwe turbines tegen de wil van grondeigenaren moeten worden gerealiseerd en bestaande turbines tegen de wil van de turbine-eigenaar/-exploitant moeten worden verwijderd. Sinds het uitbrengen van het preadvies in maart 2018 is er de nodige... abonneren of dit artikel kopen.

Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

mr. P. Stehouwer1

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedrijfsopvolging, onderwerpen die vooral voor de agrarische adviespraktijk interessant zijn. Accountants en (met name) advocaten krijgen echter ook met een zekere regelmaat te maken met maatschappen, waarvan de maten niet langer door één deur kunnen. Dit gaat vaak gepaard met discussies over de modaliteiten van een einde van de maatschap (verkoop, splitsing of voortzetting door één of mee... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Diversen - Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12 november 2019,  ECLI:NL:GHSHE:20...

J. Heinen

(mrs. M.G.W.M. Stienissen, R.J.M. Cremers en J.K.B. van Daalen)Met noot J. HeinenErfrecht. [Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, art. 217; Burgerlijk Wetboek, art. 3:166]Eigendomstoestand van eigen weg. Wijziging door ruilverkavelingarrest in de zaak van[appellant],wonende te [woonplaats] ,appellant,advocaat: mr. J.C.J. Smallenbroek te Leiderdorp,tegen:[geïntimeerde],wonende te [woonplaats] ,geïntimeerde,in hoger beroep niet verschenen,op het bi... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtVastgoedrecht‘De onbedoelde pachtovereenkomst in de huur- en vastgoedpraktijk’ is de titel van een artikel van Coen van Schaijk in VGR (Vastgoedrecht) 2020/4. Na geconstateerd te hebben dat de vastgoedpraktijk, bijvoorbeeld bij projectontwikkeling, nogal eens aanloopt tegen pachtsituaties, bespreekt hij onder meer de vaststellingsvraag en de kwalificatievraag aan de hand van HR 20 december 2019. Ook worden verschillen tussen pachtrecht en huurrecht behandeld.PachtontbindingHet hof heeft in het laatste tussenarrest [pachter] toegelaten tot tegenbewij... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

PAS en Fosfaatrechten(Herhaling cursus 30 september 2020)Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de stikstofproblematiek. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.Datum en plaatsDinsdag 17 november 2020, Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht, Prins Bernhardstraat 75 te VianenDoelgroepDe cursusmiddag is bestemd voor advocaten, adviseu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS