Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 4

Voorwoord

Michelle de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.

 

Mrs Marinus Winters en Crespo van de Kooij stellen zich de vraag of het behalen van de mondiale reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissierechten niet in sterkere mate zou moeten worden gecoördineerd op Europees niveau. Een reden hiervoor is dat de maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken in een EU lidstaat, invloed kunnen hebben op de uitstoot in andere landen. De auteurs onderzoeken de ruimte voor de Europese Commissie om ‘klimaatsolidariteit’ van de EU lidstaten te bevorderen.

 

Het artikel van mr. dr. Leonieke Tigelaar betreft de mogelijke verbetering van de werking van het energieprestatiecertificaat voor woningen dat is gebaseerd op de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen. Het energieprestatiecertificaat dient om de toekomstige koper of huurder van een gebouw te voorzien van correcte informatie over de energieprestatie van het gebouw en van een advies hoe deze prestatie kan worden verbeterd. De auteur onderzoekt aan de hand van het Europese en Duitse recht hoe het energieprestatiecertificaat voor een woning in Nederland kan worden verbeterd.

 

Recent maakte Diederik Samsom, de kabinetschef voor Eurocommissaris Frans Timmermans, bekend dat aanvullende Europese regelgeving in voorbereiding is betreffende de reductie van het energieverbruik van bestaande bouw door renovatie en verduurzaming. Het betreft een combinatie van regulering en subsidie. Na de formele publicatie van de betreffende EU regelgeving zullen we hieraan in het NTE ook aandacht besteden.

 

Verder treft u aan een verslag van het meest recente webinar van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht, de NeVER, over offshore wind waarbij onder meer is gesproken over alternatieven voor de traditionele elektriciteitsinfrastructuur zoals offshore onsite opslag, waterstofconversie op zee en alternatieve kabelverbindingen. Het verslag van het daaraan voorafgaande NeVER-webinar, dat plaats vond op 9 juli 2020, over het internetconsultatievoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (ook wel aangeduid als Warmtewet 2) zal in de volgende NTE-aflevering worden gepubliceerd. De reden daarvoor is dat de artikelen in deze dubbelaflevering geheel aan de Wet collectieve warmtevoorziening zullen zijn gewijd en het verslag daar dus rechtstreeks bij aansluit.

 

Namens de redactie,

 

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16389

Verder in 2020 nr.4

 Voorwoord

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo v...

 De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waa...

 Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduu...

 De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransp...