Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 4

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet), 35 448

Verordening (EU) 2020/735 van de Commissie van 2 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft het gebruik van vleesbeendermeel als brandstof in stookinstallaties

Standpunt (EU) nr. 8/2020 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 Vastgesteld door de Raad op 15 april 2020

Aanbeveling (EU) 2020/775 van de Commissie van 5 juni 2020 over de belangrijkste aspecten van billijke compensatie en andere belangrijke aspecten van de technische, juridische en financiële regelingen tussen de lidstaten voor de toepassing van het assistentiemechanisme uit hoofde van art. 15 van de Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1044 van de Commissie van 8 mei 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de waarden voor het aardopwarmingsvermogen en de richtsnoeren voor inventarisering en wat betreft het inventarisatiesysteem van de Unie, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 666/2014 van de Commissie

Elektriciteit: Decision No 11/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 17 June 2020 on the Methodology for a list of standard products for balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement reserves

Elektriciteit: Decision No 12/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 17 June 2020 on the methodology for a co-optimised allocation process of cross-zonal capacity

ACER-CEER Position on Revision of the Trans-European Energy Networks Regulation (TEN-E) and Infrastructure Governance

ENTSO-E response to the European Commission's public consultation on a planned procedural clarification in four electricity guidelines by way of a Commission implementing regulation.

Elektriciteit: ACER to decide on electricity methodology for operational security coordination in 13 EU Member States

Elektriciteit: Decision No 13/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 24 June 2020 on the Implementation framework for the imbalance netting process

ACER consults on cross-border participation in capacity mechanisms

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1001 van de Commissie van 9 juli 2020 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de werking van het moderniseringsfonds ter ondersteuning van investeringen met het oog op de modernisering van de energiesystemen en de verbetering van de energie-efficiëntie in bepaalde lidstaten

Elektriciteit: Decision No 14/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 14 July 2020 on the request of regulatory authorities of the Hansa capacity calculation region to extend the period for reaching an agreement on the proposals for the common capacity calculation methodology and for the methodology for coordinated redispatching and countertrading

Elektriciteit: Decision No 15/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 14 July 2020 on the request of regulatory authorities of the Hansa capacity calculation region to extend the period for reaching an agreement on the proposals for the common capacity calculation methodology and for the methodology for coordinated redispatching and countertrading

Elektriciteit: Decision No 16/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 15 July 2020 on the methodology for classifying the activation purposes of balancing energy bids (APP)

Elektriciteit: Decision No 17/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 15 July 2020 on the common settlement rules applicable to all intended exchanges of energy (SP)

Elektriciteit: Decision No 18/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 15 July 2020 on the harmonisation of the main features of imbalance settlement

Elektriciteit: Decision No 19/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the common and harmonised rules and processes for procurement and exchange of aFRR balancing capacity for the Nordic LFC Block

Elektriciteit: Decision No 20/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the exemption to the obligation to allow transfer of aFRR balancing capacity for the Nordic LFC Block

Elektriciteit: Decision No 21/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the application of the Nordic CCR market-based allocation process for the Nordic LFC Block

Elektriciteit: Decision No 22/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the market-based allocation process of cross-zonal capacity for the exchange of balancing capacity for the Nordic CCR

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers, 35 328

Duurzame ontwikkeling en beleid en Wet Collectieve warmtevoorziening, 30 196

Gaswinning en Wetsvoorstel Versterking Groningen, 33 529

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten), 35 407

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), 35 283

Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie, 35 292

Tijdelijke wet Groningen, 35 250

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof, 34 717

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid en Wetsvoorstel productiebeperking kolen, 32 813

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte), 35 531

Regelgeving

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juni 2020, nr. WJZ/ 20110425, tot instelling van de Commissie Mijnbouwschade (Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juni 2020, nr. WJZ/ 19250484, tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten in verband met de vierde handelsperiode ETS en toegangsrestricties voor rekeninghouders buiten Nederland

Regeling van de Minister van EZK van 12 juni 2020, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodule Hernieuwbare Energie en ophoging van subsidieplafonds en openstelling van diverse subsidiemodules betreffende energiegebruik en -besparing en enkele wijzigingen hiervan

Regeling van de Staatssecretaris van I&W van 14 juni 2020, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (reparatie Milieulijst 2020)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 juni 2020, nr. WJZ/ 20155386, tot wijziging van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas in verband met het stellen van regels voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting en het verruimen van mogelijkheden voor de jaarlijkse bijstelling van de gestandaardiseerde activawaarde van het landelijk gastransportnet

Wijzigingsregeling vakbekwaamheid energielabeldeskundigen

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2020, nr. 2020-0000414055, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Internetconsultaties[2]

Internetconsulatie Wijzigingsregeling SEEH 2020

Internetconsultatie wetsvoorstel productiebeperking kolen

Internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening

ACM

Gas: Codebesluit wijziging voorwaarden opstartdienst industrie

Gas: Codewijzigingsbesluit procedure restverdeling kleinverbruikers

Elektriciteit: Codewijzigingsbesluit afschaffing prikkelcomponent

Ontwerp codebesluit verwerken tariefinkomstenderving faillissement

Gas: Codebesluit herindeling aansluitcategorieën gas

Elektriciteit: Voorstel codewijziging energieopslagfaciliteiten

Gas: Codebesluit beperking gebruik laagcalorisch gas grote afnemers

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel art. 50(3) EB-verordening TenneT

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel art. 50(4) EB-verordening TenneT

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel art. 51(1) EB-verordening TenneT

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel art. 50(4) EB-verordening BritNed Development

Elektriciteit: Consultatie ontwerpbesluit over de normering van spanningsdips

Codewijzigingsvoorstel van NEDU over uitschakeling toonfrequent signaal

Elektriciteit: Goedkeuring ROSC Channel TSO's

Elektriciteit: Codebesluit blindvermogen-eisen voor powerpark modules

Elektriciteit: Wijziging Netcode Elektriciteit (overeenstemming DCC-verordening)

Elektriciteit: Goedkeuring wijziging regionale ontwerp transmissierechten Core regio

Goedkeuring splitsen langetermijncapaciteit Core TenneT (FCA Verordening)

Elektriciteit: Codewijzigingsvoorstel van Netbeheer Nederland over de inkoopprocedure balanceringscapaciteit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16394

Verder in 2020 nr.4

 Voorwoord

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo v...

 De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waa...

 Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduu...

 De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransp...