Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 3

Redactioneel

mr. M. de Wit Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Eens per jaar verschijnt namens ons tijdschrift een themanummer. Ieder jaar weer is het kiezen van een geschikt thema een lastige opgave. Een themanummer gewijd aan het tijdelijke staatssteunkader van de Europese Commissie in het kader van COVID-19 lag voor de hand. Toch is daarvoor niet gekozen: op het gebied van de huidige gezondheidscrisis past ons als staatssteunjuristen in de eerste plaats bescheidenheid: ja, de collectieve en individuele steunregelingen die lidstaten treffen zijn zonder precedent en verdienen ook staatssteunrechtelijk nadere beschouwing. Dat doet ons tijdschrift, zij het op ingetogen wijze, doorlopend dit jaar. Zo zal in een van de komende nummers een uitgebreid interview verschijnen waarin namens de Europese Commissie wordt teruggeblikt op de toepassing van het tijdelijke staatssteunkader inzake COVID-19, en de effecten die het gehad heeft voor lijfsbehoud van ondernemingen, het economisch herstel en de (eenheid van de) interne markt.

In dit themanummer echter aandacht voor een andere (sluimerende) crisis: de opwarming van de aarde. 2020 was niet alleen het jaar van de Europese ‘Green Deal’ en de ‘Klimaatwet Verordening’, ook op nationaal niveau heeft de rechtsontwikkeling op het gebied van energie en klimaat niet stilgestaan. Te denken valt aan het recent gepubliceerde wetsvoorstel voor een nieuwe Warmtewet (‘Wet collectieve warmtevoorziening’), alsook de ‘contouren van de Energiewet’ die het daglicht zagen en een samenvoeging moet vormen van de thans nog bestaande Gas- en Elektriciteitswet.

In dit themanummer wordt een dwarsdoorsnee van deze onderwerpen besproken. Uiteraard met als rode draad het staatssteunrecht en de in dit tijdschrift veelvuldig behandelde aanpalende (Europese) rechtsgebieden zoals het mededingings- en het aanbestedingsrecht.

De eerste bijdrage in dit nummer is van de hand van Luke Haasbeek, lid van de juridische dienst van de Europese Commissie en tevens redacteur van dit tijdschrift. Van haar hand een bijdrage over de Europese ‘Green Deal’, zoals gepresenteerd door de Europese Commissie, alsook het voorstel voor een Europese Klimaatwet Verordening. In haar bijdrage gaat Haasbeek nader in op de inhoud van beide voorstellen, de daarin opgenomen (klimaat)doelstellingen, alsook bevoegdheidsverdelingen.

Als tweede in dit nummer gaat Greetje van Heezik nader in op een inmiddels veelbesproken alsook bekritiseerd onderdeel van de klimaatplannen van de Commissie: de introductie van een CO2-grenscorrectiemechanisme. Van Heezik gaat in het bijzonder in op de verenigbaarheid van een dergelijke ‘grensheffing’ met de internationale WTO-regels.

Als derde in dit themanummer een bijdrage uit de praktijk: Peggy van ’t Veer-Damen, werkzaam als jurist Europees recht bij de provincie Brabant, schreef (met ondersteuning van haar collega’s van Stimulus Programmanagement) een bijdrage over de praktische implicaties van het toepassen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening op het gebied van milieusteun. Centrale vraag die daarbij gesteld wordt is of de AGVV voldoende toegerust is om de grote ambitie van de EU Green Deal te kunnen waarmaken. Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u graag naar haar bijdrage.

Tot slot in dit nummer twee artikelen met een (meer) nationale energierechtelijke blik. Maurice Essers, Noud Louwers en Annika Graf gaan in hun bijdrage in op de nieuwe (concept) leidraad van de ACM over de toepassing van het mededingingsrecht op duurzaamheidsinitiatieven. Ondergetekende, tezamen met Marjolein Dieperink, schreef tot slot een bijdrage over het Nederlandse wetsvoorstel voor een nieuwe Warmtewet (Wet collectieve warmtevoorziening’), in het bijzonder de daarin opgenomen ‘aanwijzingsprocedure’ waarmee gemeenten een warmtebedrijf moeten gaan selecteren.

Ten slotte mogen ook in dit goed gevulde themanummer de vaste jurisprudentierubrieken niet ontbreken. De redacteuren van ons tijdschrift hebben voor u het afgelopen kwartaal de ontwikkelingen in de rechtspraak nauwlettend in de gaten gehouden. U vindt de weerslag daarvan terug in dit nummer.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Maarten de Wit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. M. de Wit
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16396

Verder in 2020 nr.3

 Redactioneel

Eens per jaar verschijnt namens ons tijdschrift een themanummer. Ieder jaar weer is het kiezen van een geschikt thema een lastige opgave. Een themanummer gewijd aan het tijdelijke staatssteunkader ...

 Het Voorstel voor een Europese Klimaatwet Verordening

1. Introductie – de Europese Green DealSinds haar aantreden heeft Commissie President Von der Leyen uitdrukkelijk de beleidsdoelstelling uitgesproken om van Europa het eerste klimaat-neutrale conti...

 Het CO2-grenscorrectiemechanisme: het einde van ‘ETS-steun’ en het begin van een internationaal handelsgeschil?

In de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de klimaatambities van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vastgelegd. De Green Deal zet i...

 Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van de hoge ambitie die gesteld is in de Europese Green Deal. Deze ambitie gaat gepaard met een ruim budget van naar verwachting ...

 Verruiming mogelijkheden horizontale samenwerking op duurzaamheid door ACM

Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda bij de Nederlandse overheid. Recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord 2019[2], de Urgenda-zaak[3] en de stikstofproblematiek, maken dui...

 Het selecteren van een warmtebedrijf onder de Warmtewet 2: van ‘aanbesteden’ naar ‘aanwijzen’, of toch aanbesteden? - De nieuwe spelregels voor marktordening onder de Warmtewet 2

De markt voor het transport en de levering van warmte aan huishoudens en gebouwen gaat ingrijpend veranderen, althans als het aan de minister van EZK ligt.[2] Het voorstel voor de ‘Wet collectieve ...

 Europese Commissie

april t/m juli 2020BesluitenSteunmaatregel SA.39990, de Europese Commissie beëindigt procedure inzake steun van België aan Ducatt, besluit van de Commissie van 26 mei 2020Naar aanleiding van een in...

 Markt en Overheid

april t/m juli 2020Rechtbank Overijssel (team kanton en handelsrecht) 1 juli 2020 inzake beschermingsbewind door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) van de gemeente Deventer, ECLI:NL:RBOVE:2020 : ...