Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 5/6

Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve warmtevoorziening

mr. drs. G.J. Lybaart1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: Wcw), ook wel ‘Warmtewet 2’ genoemd.2 Het concept wetsvoorstel bevat nieuwe kaders met betrekking tot onder meer de marktordening, tariefregulering, duurzaamheid en leveringszekerheid bij collectieve warmtesystemen. Dit artikel spitst zich toe op de gewijzigde regels rond de tariefregulering, waarbij de huidige aardgasreferentie wordt losgelaten en stapsgewijs wordt overgegaan op een geheel nieuwe en kostengebaseerde tariefregulering. Maar wat zijn de implicaties van deze fundamentele wijziging voor onder meer de warmteverbruikers, warmtebedrijven en de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als toezichthouder op de warmtemarkt? En hoe wordt de betaalbaarheid voor de warmteverbruiker geborgd?

In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op de hu...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Huidige systematiek

2.1. Aardgasreferentie en rendementsmonitor

2.2. Gedeeltelijke introductie van kostengeoriënteerde tarieven

2.3. Houdbaarheid aardgasreferentie

3. Voorgenomen systematiek

3.1. Warmtelevering aan kleinverbruikers

3.2. Warmtelevering aan grootverbruikers

3.3. Warmtelevering door middel van een kleine collectief warmtesysteem

3.4. Warmtelevering aan ten hoogste 10 kleinverbruikers

3.5. Warmtetransportnetten

3.6. Rechtsbescherming

4. Implicaties

4.1. Tariefstelling voor de kleinverbruiker

4.2. Investeringszekerheid voor het warmtebedrijf

4.3. Uitvoerbaarheid

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. G.J. Lybaart1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16485

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Bij de redactie bestond al aan het begin van 2020 het plan om een speciale aflevering uit te brengen over de Warmtewet 2.0 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De timing was evenwel ...

 De gemeente als warmteregisseur

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen ...

 Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kad...

 Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve warmtevoorziening

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hie...

 Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 juli 2020

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat o...